На основу чланова 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05-исп., 83/05-исп., 64/07, 67/07- исп., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), чланова 9. став 1, 10. став 1. и 2. и 11. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/2019 и 67/2021) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-7865/2021 од 27. августа 2021. године, Министарство правде оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ.

 

Напомена: Јавни позив није активан