Министарство правде расписало је јавни конкурс за избор директора Агенције за спречавање корупције.

Јавни конкурс је расписан у складу са новим Законом о спречавању корупције.

На интернет презентацији Министарства правде заинтересовани могу да се упознају са условима за избор директора Агенције за спречавање корупције, начином  пријављивања и роком, као и документацијом која је неопходна за пријаву на јавни конкурс.   

Пријаве могу да се поднесу непосредно или препоручено поштом у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, на адресу Правосудна академија, Теразије 41, Београд. 

Законом о спречавању корупције предвиђено је да директора Агенције за спречавање корупције бира Народна скупштина већином гласова од укупног броја народних посланика, након спроведеног јавног конкурса, који расписује министарство надлежно за послове правосуђа и на основу предлога министра надлежног за послове правосуђа.

Јавни конкурс за избор директора Агенције спроводи Правосудна академија.