Министар правде на основу члана 11. стaв 1. и 2. Закона о судским вештацима ( „Сл. Гласник РС”, број 44/10) и члана 17. став 4. у вези са чланом 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), на основу претходно истакнутих потреба објављује јавни позив за именовање судских вештака за:

- област медицина – ужу специјалност интерна медицина и психијатрија за подручје Основног суда у Ваљеву и Основног суду у Бору;

- област психологија за подручје Основног суду у Бору;

- област стоматологија – ужа специјалност орална хирургија за подручје Основног суда у Бору;

- област Посебна област – ужа специјалност социјални рад за подручје Вишег суда у Сремској Митровици,

Оглас је објављен дана 24.11.2023. године у Службеном гласнику РС,

Рок за подношење захтева је 15 дана.