Министарство правде Републике Србије
Услуге

Полагање испита за извршитеља

Корисници услуге: Дипломирани правници, са најмање 2 године радног искуства на пословима извршења, односно 3 године радног искуства на правним пословима

Надлежна служба: Одељење за правосудне професије

Начин подношења захтева/молбе: Пријава (образац) са пратећом документацијом

Услови полагања/документација:  

Испит за извршитеља може да полаже:

- лице које је држављанин Републике Србије,

- које је пословно способнo,

- које је завршило правни факултет (дипломске академске студије-мастер односно основне студијe у трајању од најмање 4 године),

- које има најмање две године радног искуства на пословима извршења односно три године радног искуства на правним пословима

Уз пријаву, кандидат за полагање испита подноси следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:

- уверење о држављанству Републике Србије, 

- извод из матичне књиге рођених,

- диплому о завршеном правном факултету (дипломске академске студије -мастер односно основне студије у трајању од најмање 4 године), 

- потврду о најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно три године на правним пословима , са тачним описом послова извршења, односно правних послова које је кандидат обављао,

- оверену фотокопију личне карте односно фотокопију извода електронског читача биометријске личне карте.

 

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Такса: 760,00 динара

Накнада: 11800,00 динара (цена није иста за сваки испитни рок)

Рок за одговор: 15 дана од уредно предатог захтева, доноси се одлука о одобравању полагања испита

Контрола рока: Контроли врши обрађивач захтева/пријаве

Правни оквир: Правилник о испиту за извршитеља и Закон о извршењу и обезбеђењу

Информације: Контакт центар Министарства правде (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)

Извештај о пруженим услугама: Током 2015. године спроведена су два извршитељска испита ( у марту и новембру месецу)