Министарство правде Републике Србије
Услуге

Давање мишљења о примени прописа

Корисници услуга: Грађани, правна лица , друге јавне институције

Надлежна службаОдељење за нормативне послове 

Начин подношења захтева/молбе: Захтев у слободној форми 

Услови/образложење

Израда мишљења поводом примене прописа из делокруга Министарства; 

Израда мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају други органи државне управе; 

Давање мишљења на законе и друге опште акте које предлажу народни посланици и други овлашћени предлагачи;

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Такса: 1460 динара за физичка лица, 11960 динара за правна лица

Накнада: /

Рок за одговор:  Зависи и од других државних органа

Контрола рока: /

Правни оквир: Устав РС

Информације: Контакт центар Министарства правде (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)

Број пружених услуга: Неколико хиљада годишње