Министарство правде Републике Србије
Правосуђе

Посредовање у решавању спорова – медијација

Медијација је алтернативни начин решавања спорова, у којем треће независно, неутрално и непристрасно лице, посредник – медијатор, помаже странама у сукобу да дођу до узајамно прихватљивог решења. Медијацији се може приступити пре и у току судског поступка, као и у току поступка по правним лековима или у току извршног поступка.

Специфичност медијације као добровољног, неформалног, изузетно брзог и јефтинијег поступка је у томе да током поступка стране задржавају потпуну контролу и у њему нико уместо њих самих не може донети одлуку о начину решавања њиховог спорног односа, те уколико до споразума дође, закључују га у заједничком интересу. Улога медијатора се управо огледа у томе да исти помаже странама да утврде своје интересе у односу са другом страном и постигну споразум. Споразум може имати снагу извршне исправе, а медијатор и пуномоћници страна могу учестовати у његовој писаној изради.  У поређењу са редовним трошковима судског поступка, у зависности од вредности спора јефтинија је од 35 до 60%. 

Разлике између судског поступка и медијације – посредовања у решавању спорова

 

СУДСКИ ПОСТУПАКМЕДИЈАЦИЈА
1.        формалан поступак1.             мање формалан поступак, флексибилан, у неформалној, пријатној атмосфери
2.        за туженог принудан поступак2.             добровољан поступак
3.        по правилу јаван поступак3.             приватан и поверљив поступак (по правилу искључена јавност)
4.        изводе се докази4.             преговара се
5.        фокусира се на тачке у вези са којима се странке не слажу5.             фокусира се на тачке у вези са којима се странке слажу
6.        утврђује се право6.             утврђују се интереси и тражи се најбоље решење
7.        судија управља поступком7.             стране управљају поступком, у договору са медијатором
8.        судија доноси одлуку8.             стране доносе одлуку
9.        доноси се пресуда9.             закључује се споразум
10.    дуготрајан (непредвидиво)10.         брз и хитан поступак
11.    (непредвидиво) скуп поступак11.         јефтин поступак
12.    Неизвесност12.         стране одлучују и прецизирају споразум
13.    Једна или обе стране могу остати незадовољне13.         Решење је обострано прихватљиво
14.    Личне вредности, култура, обичаји и традиција се занемарују а утврђује се право14.         Поштују се личне вредности, култура, обичаји и традиција
15.    Међусобни односи се обично погоршавају15.         Односи постају бољи или остају исти
16.    Жалба по правилу одлаже извршење16.         Споразум може одмах имати својство извршне исправе, као правоснажна судска одлука
17.    Парнични поступак је по правилу праћен и поступком принудног извршења, тј. додатним одлагањем и трошковима суда и извршитеља17.         Након постизања споразума, стране по правилу добровољно изврше споразум
18.    Може да буде вођен од стране другог, овлашћеног, лица18.         Непосредан – лично присуство је обавезно