Министарство правде Републике Србије

Документа

Списак докумената који настају или су у вези са радом Министарства правде:

Сектор за правосуђе

-          Записници о надзору у судовима опште и посебне надлежности и јавним тужиоцима;

-          Притужбе и представке и одговори упућени подносиоцима;

-          Извештаји судова и јавних тужилаштава по поднетим притужбама и представкама;

-          Евиденције основаних притужби;

-          Евиденције предмета по притужбама које указују на корупцију;

-          Евидеције - притужби о насиљу над женама у породици и партнерским односима;

-          Одговори на посланичка питања и захтеви за обавешетење народних посланика;

-          Одговори на захтев Заштитника грађана;

-          Одговори на захтеве за информације од јавног значаја;

-          Одговори Поверенику за информације од јавног значаја;

-          Акти Министарства по притужбама и представкама које се односе на рад правосудних стражара;

-          Евиденција о броју правосудних стражара;

-          Евиденција о њиховој опремљености;

-          Акти који се односе на организационе послове везани за упућивање правосудних стражара на обуку;

-          Евиденције о ванредним догађајима и др;

-          Планови рада и Извештаји о раду.

Сектор за европске интеграције и међународне пројекте

-          Извештаји и информације о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција у области правосуђа, државне управе и борбе против организованог криминала и корупције који се израђују за потребе Владе и Народне скупштине Републике Србије, а ради извештавања Европске комисије и Европског парламента;

-          Прилози Министарства правде и државне управе у вези са спровођењем политичких критеријума који се односе на демократију, владавину права, људска права и заштиту мањина, на регионалну сарадњу и испуњавање међународних обавеза, као и критеријума и стандарда постављених у оквиру Подгрупе 23: „Правосуђе и основна права” и Подгрупе 24: „Правда, слобода и безбедност”; прилог представља полазну основу за сачињавање Извештаја о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција (тзв. Progress Report)  које Европска комисија објављује у октобру сваке године;

-          Прилог о планираним мерама и активностима за спровођење Акционог плана за испуњавање препорука Европске комисије садржаних у Годишњем извештају о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција у делу који се односи на спровођење Политичких критеријума, као и обавеза које проистичу из поглавља 23: „Правосуђе и основна права”  и 24: „Правда, слобода и безбедност”;

-          Прилог за Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније у деловима који се односе на Политичке критеријуме, Поглавље 23: „Правосуђе и основна права”  и Поглавље 24: „Правда, слобода и безбедност”, који ће заменити постојећи стратешки документ - Национални програм за интеграцију у Европску унију;

-          Извештаји о испуњавању смерница из Мапе пута коју је Европска комисија поставила пред Републику Србију ради очувања безвизног режима путовања са Европском унијом;

-          Мишљења на предлоге оквирних и појединачних споразума у вези са пројектима и начином њиховог финансирања;

-          Предлози закључка Владе у вези са реализацијом пројеката;

-          Предлози пројеката и друга документа у вези са припремом пројеката;

-          Билатерални споразуми са међународним донаторским организацијама у вези са реализацијом пројеката Министарства;

-          Референтни оквири за реализацију пројеката;

-          Документи у вези са реализацијом пројектних активности (стратешки документи, извештаји, решења о образовању радних група, анализе, методологије, упитници, истраживања, публикације, билтени, дописи, записници са састанка успостављених управљачких и оперативних структура);

-          Преглед спровођења Акционог плана за спровођење реформе државне управе;

-          Документи у вези са радом Регионалне школе за државну управу РеСПА;

-          Евиденција пројеката у припреми и реализацији са документационом основом;

-          Извештаји о раду сектора;

-          Прилози сектора за израду планских докумената Министарства;

-          Информације из делокруга Сектора;

-          Службене белешке.

Сектор за нормативне послове

-          Текстови нацрта закона из делокруга Министарства;

-          Текстови предлога подзаконских аката;

-          Мишљења на нацрте закона и предлоге прописа других државних органа;

-          Мишљења на законе и подзаконска акта у надлежности;

-          Одговори Уставном суду поводом иницијатива за оцену уставности прописа из   делокруга Сектора;

-          Извештаји чланова радне групе за израду закона из делокруга Сектора или из делокруга других државних органа;

-          Одговори на посланичка питања;

-          Извештаји о раду Сектора;

-          Планови рада Сектора;

-          Информације из делокруга Сектора;

-          Службене белешке.

Сектор за међународну правну помоћ

-          Предлози основа за вођење преговора и закључивање међународних уговора, са нацртима уговора;

-          База страних прописа из надлежности Сектора;

-          Нацрти закона о потврђивању међународних уговора;

-          Сагласности за расписивање међународних потерница;

-          Молбе за изручење окривљених и осуђених лица;

-          Решења о изручењу окривљених и осуђених лица;

-          Молбе за транзитне екстрадиције;

-          Решења о транзитним екстрадицијама;

-          Сагласности, односно налога за трансфер осуђених лица;

-          Замолнице за међународну правну помоћ;

-          Мишљења о постојању одређених претпоставки за пружање међународне правне помоћи;

-          Обавештења о домаћим и страним прописима;

-          Обавештења о реципроцитетима;

-          Мишљења у вези са важењем и применом међународних уговора као и појединих института међународне правне помоћи;

-          Извештаји о међународној правној сарадњи са појединим државама;

-          Оверене исправе за употребу у иностранству;

-          Извештаји о раду Сектора;

-          Планови рада Сектора;

-          Информације из делокруга Сектора;

-          Службене белешке.

Сектор за материјално-финансијске послове

-          Решења о распореду буџетских средстава;

-          Финансијски планови;

-          Периодични и годишњи извештаји;

-          Извештаји о доцњама;

-          Извештаји о попису основних средстава;

-          Планови извршења буџета на дневном и месечном нивоу;

-          Планови јавних набавки;

-          Претходни расписи;

-          Одлуке о покретању поступака;

-          Одлуке о образовању Комисије за јавну набавку;

-          Конкурсна документација;

-          Јавни позиви;

-          Записници о отварању понуда;

-          Извештаји о стручној оцени понуда;

-          Одлуке о избору најповољније понуде;

-          Oдлуке о обустави поступка;

-          Обавештења о закљученом уговору;

-          Oбавештења о обустави поступка;

-          Одлуке о покретању I фазе рестриктивног поступка;

-          Јавни позив за прикупљање пријава;

-          Обавештења о обустави I фазе рестриктивног поступка;

-          Одлуке о признавању квалификације;

-          Одлуке о искључењу кандидата са листе кандидата;

-          Одлуке о покретању II фазе рестриктивног поступка;

-          Обавештења о обустави II фазе рестриктивног поступка;

-          Записници о преговарању;

-          Обавештења о избору најповољније понуде;

-          Извештаји о спроведеном преговарачком поступку без објављивања јавног позива у складу са чланом 24. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама.

Секретаријат Министарства

-          Решења о службеним путовањима државних службеника и намештеника;

-          Решења о платама државних службеника и намештеника;

-          Решења о исплати додатка на плату државних службеника и намештеника;

-          Решења о распоређивању државних службеника и намештеника;

-          Решења о годишњим одморима;

-          Решења о мировању радног односа;

-          Решења о породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета;

-          Решења о одсуству са рада ради посебне неге детета;

-          Решења о плаћеном одсуству запослених;

-          Решења о неплаћеном одсуству запослених;

-          Решења о приправности;

-          Решења о признању права на месечну накнаду за одвојен живот од породице;

-          Решења о прековременом раду;

-          Решења о ноћном раду и раду на дан празника;

-          Решења о признању права на новчану помоћ запосленима;

-          Решења о пријему у радни однос;

-          Решења о престанку радног односа;

-          Решења о заснивању радног односа на одређено време;

-          Решења о премештају државних службеника;

-          Решења о  исплати накнаде за неискоришћен годишњи одмор;

-          Решења о именовању посебног саветника министра;

-          Решење о разрешењу посебног саветника министра;

-          Решења којима се преноси овлашћење за потписивање службених аката;

-          Решења о поверавању и чувању печата;

-          Решења о раздужењу печата и штамбиља;

-          Решења о оцењивању државних службеника;

-          Решења о напредовању по основу оцењивања;

-          Решења о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са посла;

-          Решења о додели Јубиларне новчане награде;

-          Решења о формирању дисциплинске комисије;

-          Решења о додатку за додатно оптерећење на раду;

-          Споразум о преузимању запослених;

-          Споразум о престанку радног односа;

-          Уговор о делу;

-          Уговор о повременим и привременим пословима;

-          Уговор о правима и обавезама и накнади за рад посебног саветника министра;

-          Уговор о раду;

-          Уговор о волонтирању;

-          Уговор о финансирању академских студија;

-          Предлоге решења о постављењу/разрешењу државних службеника на положају;

-          Нацрт кадровског плана;

-          Годишњи планови рада министарства;

-          Извештаји/информације о раду министарства;

-          Документација у вези са конкурсима за попуњавање извршилачких радних места;

-          Овлашћења за државне секретаре да присуствују седницама Владе и Одбора;

-          Одговори на тужбе у судским предметима у којима се појављује Министарство;

-          Одговори на жалбе у судским предметима у којима се појављује Министарство;

-          Потврде запосленима у вези са остваривањем права из радног односа;

-          Израда месечних извештаја у вези са структуром и бројем запослених у Министарству;

-          Израда статистичких извештаја у вези са вођењем евиденција о радном ангажовању, учинку;

-          Обавештења Агенцији за борбу против корупције о постављењу/ разрешењу на положај државних службеника;

-          Дописи о пријави државних службеника за похађање обука које организује Служба за управљање кадровима;

-          Предлози споразума о рехабилитрационом обештећењу;

-          Дописи који се доставља уз предлог споразума о рехабилитационом обештећењу;

-          Предлози споразума о утврђивању штете и врсте и висине накнаде лицима неосновано лишених слободе;

-          Дописи који се доставља уз предлог споразума о утврђивању штете и врсти и   висини накнаде;

-          Записници о одлукама Комисија;

-          Дописи упућени суду и осталим државним органима у циљу прикупљања потребних података за рад Комисија;

-          Дописи упућени Републичком јавном правобранилаштву, у вези поступака који су покренути пред судом, а где је тужена страна у поступку Република Србија –Министарство (а односе се на накнаду штете по основу неоснованог лишења слободе и рехабилитационо обештећење);

-          Разна обавештења у вези поступака накнаде штете по основу  неоснованог лишења слободе и рехабилитационог обештећења судовима и осталим државним органима;

-          Извештаји о раду Комисије за утврђивање штете и врсте и висине накнаде лицима неосновано лишених слободе;

-          Извештаји о раду Комисије за рехабилитационо обештећење;

-          Евиденција захтева за рехабилитационо обештећење;

-          Евиденција поднетих  захтева за рехабилитацију Вишим судовима;

-          Евиденција решења о рехабилитацији на име лица која су рехабилитована;

-          Дописи достављени тражиоцима информација  са обавештењима  у вези тражених информација;

-          Разна изјашњења и обавештења  поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности;

-          Збирке података о личности;

-          Годишњи извештај о раду Министарства правде и државне управе Поверенику; у вези примене Закона.

Кабинет министра

-          Записници за састанака појединих радних група за израду одређених закона у надлежности Министарства;

-          Записници за састанака министра са шефовима дипломатских мисија у Републици Србији);

-          Одлуке (одлуке о формирању посебних радних група за израду појединих нацрта закона);

-          Извештаји са састанака Комитета за локалну и регионалну демократију Савета Европе);

-          Одговори на представке странака које су упућене министру и у Кабинет министра.

Група за надзор над тајношћу података

-          Текстови предлога подзаконских аката из делокруга Групе;

-          Мишљења на нацрте закона и предлоге прописа других државних органа из надлежности Групе;

-          Мишљења на законе и подзаконска акта из надлежности Групе;

-          Информације из делокруга Групе;

-          Годишњи извештаји министра надлежног за правосуђе о стању у области тајних података Народној скупштини.

Одељење за интерну ревизију

-          Стратешки план интерне ревизије;

-          Годишњи план интерне ревизије;

-          Годишњи план професионалне обуке интерних ревизора;

-          Овлашћење за вршење ревизије;

-          Захтев субјекту ревизије за достављање документације;

-          План ревизије;

-          Тезе за почетни састанак;

-          Записник са почетног састанка;

-          Упитник интерне контроле;

-          Преглед контрола;

-          Тестирање контрола;

-          Ревизијски налаз;

-          Тезе за завршни састанак;

-          Записник са завршног састанка;

-          Извештај о обављеној ревизији;

-          План активности на спровођењу препорука;

-          Евиденција извршењу плана активности на спровођењу препорука;

-          Преглед ревизије;

-          Годишњи извештај о раду Одељења за интерну ревизију.

Самостални извршилац

-          Извештаји о сагледавању рада стручних служби управног округа;

-          Годишњи Извештаји о раду стручних служби и савета управних округа.