Сектор за нормативне послове обавља нормативне, студијско-аналитичке и управне послове који се односе на:

-          израду и праћење примене закона и других прописа и међународних уговора из делокруга Министарства;

-          развој и унапређење правног система у областима из делокруга Министарства;

-          правно-техничку редакцију прописа које припрема Министарство;

-          израду мишљења поводом примене прописа из делокруга Министарства;

-          израду мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају други органи државне управе;

-          давање мишљења на законе и друге опште акте које предлажу народни посланици и други овлашћени предлагачи;

-          праћење стања и примену прописа из делокруга Министарства и у складу с тим указује на потребу и правце нормативног уређења;

-          праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга Министарства са законодавством ЕУ и друге нормативне послове.

Контакт телефон: 011/3622-340