Захтеви за остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја могу доставити путем поштанске службе на адресу: Министарство правде, Београд, Немањина 22-24 или предати непосредно у Пријемној канцеларији Управе за заједничке послове републичких органа, Београд, улица Немањина бр.  22-26.

Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна, као и да му се учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

Поступак за приступ информацијама од јавног значаја започиње на основу усменог или писменог захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја за Министарство правде су:

Тања Милановић, , контакт: 011/3622-159; tanja.milanovic@mpravde.gov.rs

Милош Михајловић, контакт: 3622-159; milos.mihajlovic@mpravde.gov.rs