Ministar pravde na osnovu člana 11. stav 1. i 2. Zakona o sudskim veštacima ( „Sl. Glasnik RS”, broj 44/10) i člana 17. stav 4. u vezi sa članom 24. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), na osnovu prethodno istaknutih potreba objavljuje javni poziv za imenovanje sudskih veštaka za:

- oblast medicina – užu specijalnost interna medicina i psihijatrija za područje Osnovnog suda u Valjevu i Osnovnog sudu u Boru;

- oblast psihologija za područje Osnovnog sudu u Boru;

- oblast stomatologija – uža specijalnost oralna hirurgija za područje Osnovnog suda u Boru;

- oblast Posebna oblast – uža specijalnost socijalni rad za područje Višeg suda u Sremskoj Mitrovici,

Oglas je objavljen dana 24.11.2023. godine u Službenom glasniku RS,

Rok za podnošenje zahteva je 15 dana.