Ministar pravde u skladu sa članom 2. stav 2.  Pravilnika o stalnim sudskim tumačima („Službeni  glasnik RS“, broj 35/10, 80/16 i 7/17) i člana 17. stav 4. u vezi sa članom 24. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), objavljuje oglas za postavljenje stalnih sudskih prevodilaca za kineski i engleski jezik za područje Višeg sudu u Zaječaru.

Oglas za postavljanje stalnih sudskih tumača za kineski i engleski jezik je objavljen u 

„Službenom glasniku RS”, broj 8 od 2. februara 2024. godine.