Adresa: Nemanjina broj 22-26. 11000  Beograd

PIB: 108510096

Matični broj: 17855204

Šifra delatnosti: 8411,  delatnost državnih organa  

Adresa elektronske pošte: kontakt@mpravde.gov.rs

 

Ministarstvo pravde obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: 

 

- krivično zakonodavstvo i zakonodavstvo o privrednim prestupima i prekršajima;

- pripremu zakona kojim se uređuje pravo svojine i druga stvarna prava; obligacione odnose;

- nasleđivanje;

- postupak pred sudovima;

- upravni spor;

- organizaciju i rad pravosudnih organa;

- pravosudni ispit;

- stručno usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija i pravosudnih profesija;

- sudske veštake, prevodioce i tumače; izvršenje krivičnih sankcija;

- rehabilitaciju, amnestiju i pomilovanje; izručenje;

- prikupljanje podataka o izvršenim krivičnim delima protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom;

- donošenje rešenja o predaji okrivljenih lica Međunarodnom krivičnom sudu, a na osnovu pravnosnažnih i izvršnih sudskih odluka;

- pripremu propisa u vezi sa programom zaštite u krivičnom postupku;

- koordinaciju službi podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela;

- advokaturu i druge pravosudne profesije;

- besplatnu pravnu pomoć;

- sudsku stražu;

- statistiku i analitiku rada pravosudnih organa i pravosudnih profesija;

- održavanje, razvoj i koordinisanje pravosudnog informacionog sistema;

- međunarodnu pravnu pomoć;

- upravljanje oduzetom imovinom proisteklom iz krivičnog dela;

- pripremu propisa o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu odluka Ustavnog suda;

- pripremu propisa u oblasti borbe protiv korupcije;

- usklađuje međunarodnu saradnju u oblasti borbe protiv korupcije;

- pripremu propisa o crkvama i verskim zajednicama;

- registar crkava i verskih zajednica;

- pripremu propisa o zaštiti podataka o ličnosti i tajnosti podataka;

- nadzor nad primenom propisa koji uređuju tajnost podataka;

- programiranje, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći iz delokruga tog ministarstva;

- koordinaciju aktivnosti ostalih institucija u okviru svog delokruga u procesu programiranja, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata koji se finansiraju iz sredstava razvojne pomoći, kao i druge poslove određene zakonom.