Zahtev za rehabilitaciono obeštećenje

Korisnici usluga: Građani (rehabilitovano lice i deca rehabilitovanog lica, a u slučajevima propisanim Zakonom o rehabilitaciji i bračni drug, roditelji, braća i sestre, vanbračni partner rehabilitovanog lica);

Nadležna služba: Odsek za ostvarivanje prava na naknadu štete;

Način podnošenja zahteva/molbe: Zahtev za rehabilitaciono obeštećenje sa odgovarajućom dokumentacijom može se podneti Ministarstvu pravde neposredno ili putem pošte.

Uslovi/obrazloženje: Komisija za rehabilitaciono obeštećenje razmatra zahteve i priloženu dokumentaciju i donosi odgovarajuće odluke. Kada Komisija donese odluku kojom usvoji zahtev za rehabilitaciono obeštećenje predlaže i visinu naknade. Nakon donošenja odluke o usvajanju zahteva, Ministarstvo podnosiocu zahteva dostavlja Predlog sporazuma o rehabilitacionom obeštećenju sa propratnim aktom (u kome je precizno navedeno šta od dokumentacije treba dostaviti Ministarstvu, ako postoji saglasnost u vezi sporazuma) i ostavlja rok u kome je potrebno da se podnosilac zahteva izjasni da li prihvata predloženi sporazum. Ukoliko Komisija donese odluku kojom nije usvojila zahtev za rehabilitaciono obeštećenje, podnosiocu  zahteva se dostavlja obrazložen odgovor sa navedenim razlozima koji su bili opredeljujući za donošenje odluke.

Dokumentacija:  Rešenje višeg suda o rehabilitaciji snabdeveno klauzulom pravosnažnosti (original ili overena kopija od strane nadležnog organa) i fotokopija lične karte.  Ako zahtev za rehabilitaciono obeštećenje podnose deca, bračni drug, roditelji, braća, sestre i vanbračni partner potrebno je podneti i original ili fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih odnosno venčanih i dr.

Adresa: Ministarstvo pravde, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Rok za odgovor:  Rok za donošenje odluke Komisije o zahtevu za rehabilitaciono obeštećenje je 90 dana od dana prijema urednog zahteva i potrebne dokumentacije.

Kontrola roka: Ako zahtev za rehabilitaciono obeštećenje ne bude usvojen ili po njemu Komisija za rehabilitaciono obeštećenje ne donese odluku u roku od 90 dana od dana podnošenja zahteva, podnosilac zahteva može kod nadležnog suda podneti tužbu za naknadu štete. Ako je postignut sporazum samo u pogledu dela zahteva, tužba se može podneti u pogledu ostatka zahteva. Tužba za naknadu štete ne može se podneti po isteku roka od jedne godine od dana dostavljanja odluke o odbijanju zahteva ili dana zaključenja sporazuma.

Pravni okvir: Zakon o rehabilitaciji („Službeni glasnik RS“, broj 92/11.)

Informacije: Kontakt centar Ministarstva pravde (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)