Zahtev za naknadu štete neosnovano osuđenih i neosnovano lišenih slobode

Korisnici usluga: Građani (lice koje je bilo neosnovano osuđeno ili neosnovano lišeno slobode);

Nadležna služba: Odsek za ostvarivanje prava na naknadu štete;

Način podnošenja zahteva/molbe: Zahtev za naknadu štete sa odgovarajućom dokumentacijom može se podneti Ministarstvu pravde neposredno ili putem pošte;

Uslovi/obrazloženje: Komisija za utvrđivanje štete i vrsti i visini naknade licima neosnovano osuđenim i neosnovano lišenih slobode razmatra zahtev i priloženu dokumentaciju i donosi odgovarajuće odluke. Nakon donošenje odluke o usvajanju zahteva,Ministarstvo pravde podnosiocu zahteva dostavlja Predlog sporazuma o vrsti i visini naknade štete sa propratnim aktom (u kome je precizno navedeno šta od dokumentacije treba dostaviti Ministarstvu, ukoliko postoji saglasnost u vezi sporazuma)  i ostavlja rok u kome je potrebno da se podnosilac zahteva izjasni da li prihvata predloženi sporazum.

Dokumentacija:  Zahtev i odgovarajuća dokumenta kojim se potkrepljuju navodi iz zahteva (npr. fotokopija rešenja pravosudnog organa, original ili overena fotokopija) i fotokopija lične karte.

Adresa: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Rok za odgovor: Komisija odlučuje u roku od tri meseca od dana podnošenja urednog zahteva i potrebne dokumentacije. Ako zahtev za naknadu štete ne bude usvojen ili Komisija ne odluči o zahtevu u roku od tri meseca od dana kada je podnet, oštećeni  može nadležnom sudu podneti tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije. Ako je postignut sporazum samo u pogledu dela zahteva tužba za naknadu štete se može podneti u odnosu na preostali deo zahteva.

Kontrola roka: Dok traje postupak pred Komisijom, ne teče zastarelost. Pravo na naknadu štete zastareva za tri godine od dana pravnosnažnosti prvostepene odbijajuće ili oslobađajuće presude, odnosno pravnosnažnosti prvostepenog rešenja kojim je postupak obustavljen ili je optužba odbijena, a ako je povodom žalbe rešavao apelacioni sud - od dana prijema odluke apelacionog suda.

Pravni okvir: Zakonik o krivičnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 i 55/14);

Informacije: Kontakt centar Ministarstva pravde (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)