Savet za međunarodno privatno pravo

Savet za međunarodno privatno pravo obrazovan je 27. januara 2011. godine Odlukom Vlade Republike Srbije.

Zadaci Saveta su da:

-              prati razvoj međunarodnog privatnog prava i usklađenost domaćih propisa sa međunarodnim konvencijama iz oblasti međunarodnog privatnog prava donetim pod okriljem Haške konferencije za međunarodno privatno pravo i drugih međunarodnih organizacija i propisima koji predstavljaju izvore međunarodnog privatnog prava Evropske unije;

-              razmatra pitanja vezana za pristupanje Republike Srbije međunarodnim organizacijama koje se bave međunarodnim privatnim pravom;

-              daje stručna mišljenja o potrebi pristupanja Republike Srbije međunarodnim konvencijama iz oblasti međunarodnog privatnog prava, koje su od interesa za pridruživanje Republike Srbije Evropskoj uniji i za ostvarivanje sloboda i prava građana iz oblasti koje uređuju te konvencije;

-              daje stručna mišljenja u pogledu mogućnosti preuzimanja u pravni sistem Republike Srbije pojedinih rešenja iz međunarodnog privatnog prava Evropske unije sadržanih u izvorima prava Evropske unije;

-              daje predloge i stručna mišljenja i učestvuje u usklađivanju stavova u radu na pripremi instrumenata za potvrđivanje međunarodnih konvencija iz oblasti međunarodnog privatnog prava kojima Republika Srbija pristupa;

-              daje stručna mišljenja o usklađenosti domaćih propisa sa međunarodnim konvencijama iz oblasti međunarodnog privatnog prava koje su potvrđene ili kojima je potrebno pristupiti, kao i sa izvorima međunarodnog privatnog prava i učestvuje u radu na otklanjanju eventualnih neusklađenosti;

-              da učestvuje u stručnim raspravama o primeni konvencija iz oblasti međunarodnog privatnog prava i pojedinih rešenja sadržanih u izvorima međunarodnog privatnog prava;

-              pruža stručnu pomoć u sprovođenju edukacija u pravosuđu u vezi sa primenom potvrđenih konvencija iz oblasti međunarodnog privatnog prava koje organizuju Pravosudna akademija i druge ustanove i organi.