Šta je trgovina ljudima?

Trgovina ljudima je jedna od najvećih i najprofitabilnijih globalnih kriminalnih aktivnosti, zajedno sa trgovinom narkoticima, oružjem i pranjem novca.

Ujedinjenje nacije kroz Član 3. stav (a) Protokola o sprečavanju, suzbijanju i kažnjavanju trgovine ljudima definišu trgovinu ljudima na sledeći način (a) "trgovina ljudskim bićima" znači vrbovanje, prevoženje, prebacivanje, skrivanje i primanje lica, putem pretnje silom ili upotrebom sile ili drugih oblika prisile, otmice, prevare, obmane, zloupotrebe ovlašćenja ili teškog položaja ili davanja ili primanja novca ili koristi da bi se dobio pristanak lica koje ima kontrolu nad drugim licem, u cilju eksploatacije. Eksploatacija obuhvata, kao minimum, eksploataciju prostitucije drugih lica ili druge oblike seksualne eksploatacije, prinudni rad ili službu, ropstvo ili odnos sličan ropstvu, servitut ili uklanjanje organa;

 

Trgovina ljudima je krivično delo koje obuhvata:

 

Radnju

Sredstvo

Cilj

= Trgovina ljudima

vrbovanje

prevoženje

prebacivanje

predaju

prodaju

kupovinu

posredovanje u prodaji

skrivanje i

držanje lica

 

 

Pri čemu se koristi:

 

sila

pretnja

zabluda

zloupotreba ovlašćenja

zloupotreba poverenja

zloupotreba odnosa zavisnosti

zloupotreba teških prilika drugog

zadržavanje ličnih isprava

davanje ili primanje novca ili druge koristi

 

LJudima se trguje radi:

eksploatacije rada

prinudnog rada

vršenja krivičnih dela

prostitucije

druge vrste seksualne eksploatacije

prosjačenja

upotrebe u pornografske svrhe

uspostavljanja ropskog ili njemu sličnog odnosa

oduzimanja organa ili dela tela i

korišćenja u oružanim sukobima

 

 

Lanac trgovine ljudima podrazumeva faze:

regrutovanja

tranzita žrtve i

eksploatacije žrtve

Trgovci ljudima mogu biti i muškarci i žene, a najčešće su to osobe bliske žrtvama.