Pravni osnovi borbe protiv trgovine ljudima

Ustav Republike Srbije iz 2006. godine, dotiče se problematike trgovine ljudima odredbom člana 26: "izričito je zabranjeno da niko ne može biti dužan u ropstvu ili u položaju sličnom ropstvu, odnosno, zabranjen je svaki oblik trgovine ljudima i prinudni rad pod kojim se smatra seksualno ili ekonomsko iskorišćavanje lica koje se nalazi u nepovoljnom položaju".

Krivični zakonik razdvojio je i posebno sankcionisao krivična dela kojim je sankcionisana  Trgovina ljudima:

Trgovina ljudima (čl. 388)

Trgovina decom radi usvojenja (čl. 389)

Zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu (čl. 390)

Dok je krijumčarenje ljudi inkriminisano kao posebno krivično delo.

Nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi (čl. 350)

Naša država pokazala je spremnost i političku volju da se pridruži svetskim naporima u borbi protiv trgovine ljudima i ratifikovala je sve važne međunarodne dokumente s tim u vezi. Republike Srbije u oblasti trgovine ljudima radi i na punoj usklađenosti sa Direktivom 2011/36/EU i Direktivom Saveta 2004/81/EC.