Sektor za pravosuđe

Sektor za pravosuđe obavlja poslove koji se odnose na:

poslove pravosudne uprave u sudovima i tužilaštvima, vršenja nadzora nad obavljanjem poslova pravosudne uprave u sudovima i u javnim tužilaštvima;

vršenje nadzora nad radom Državnog pravobranilaštva; nadzor nad primenom Sudskog poslovnika i Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima;

kadrovske, analitičke i statističko-evidencione poslove koji se odnose na organizaciju i rad pravosudnih organa;

utvrđivanje potrebnog broja pripravnika u sudovima i tužilaštvima, utvrđivanje kriterijuma i merila za utvrđivanje potrebnog broja sudskog i tužilačkog osoblja;

predlaganje sudija porotnika Visokom savetu sudstva, predlaganja mera (zakonodavne, organizacione i materijalne) za unapređenje rada pravosudnih organa;

poslove koji se odnose na pravosudne profesije (sudske veštake, sudske tumače i prevodioce, javne izvršitelje i javne beležnike, posrednike-medijatore), postupak imenovanja, nadzora i praćenja rada predstavnika pravosudnih profesija: poslove stručnog usavršavanja javnih beležnika, javnih izvršitelja i drugih pravosudnih profesija;

poslove nadzora Javnobeležničke komore i Komore javnih izvršitelja,  poslove podrške organizovanja pravosudnog ispita, ispita za prevodioce i tumače;

vođenja registra veštaka, registra posrednika, Imenika javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja;

poslove podrške Disciplinskoj komisiji za utvrđivanje disciplinske odgovornosti javnih izvršitelja i Komisiji ministarstva koja odlučuje o žalbama protiv odluka Disciplinske komisije Javnobeležničke komore;

poslove podrške Komisiji za sprovođenje konkursa za imenovanje javnih izvršitelja, sprovođenje pravosudnog ispita, ispita za javne beležnike, javnoizvršiteljskog ispita;

za praćenja stanja i rada u pravosudnim organima i primene propisa u oblasti pravosuđa i ukazivanje na potrebu normativnog uređenja; poslova u vezi sa  ispunjavanjem obaveza Republike Srbije prema Komisiji za utvrđivanje efikasnosti pravosuđa–CEPEJ;

vođenje Registra pružalaca besplatne pravne pomoći i podrške,  izdavanje i oduzimanje dozvola licima u organu uprave za odlučivanje o zahtevu za odobravanje besplatne pravne pomoći ili besplatne pravne podrške, nadzor nad njihovim radom, organizaciju obuke za lica ovlašćena za odlučivanje o zahtevu za besplatnu pravnu pomoć, upravno-pravne poslove u postupku rešavanja po žalbama na rešenja o odbijanju zahteva za besplatnu pravnu pomoći ili besplatnu pravnu podršku organa uprave i rešenja o ukidanju rešenja o odobravanju besplatne pravne pomoći ili besplatne pravne podrške, nadzor nad sprovođenjem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, postupak pokretanja kontrole kvaliteta pružanja besplatne pravne pomoći, analizu prikupljenih podataka o broju i strukturi korisnika besplatne pravne pomoći;

poslove koji se odnose na razvoj informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) u pravosudnim organima i unutrašnjih jedinica i organa u sastavu Ministarstva (Uprava i zavodi za izvršenje krivičnih sankcija i Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom);

poslove međunarodne saradnje u primeni IKT u pravosudnim organima;

primenu IKT u cilju unapređenja organizacije, razvoja i načina rada u pravosudnim organima;

saradnju sa nadležnim organima u postupku pripreme, izrade i sprovođenja strategije, propisa, standarda, planova, programa, projekata i hardversko-softverskih rešenja od uticaja na razvoj IKT u pravosudnim organima;

realizaciji IT programa i projekata EU i drugih organizacija za potrebe pravosuđa i druge poslove koji se odnose na IKT u pravosudnim organima.“


U Sektoru za pravosuđe obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

Odeljenje za nadzor u pravosudnim organima;

Odsek za kadrovske i analitičke poslove

Odeljenje za pravosudne profesije

Grupa za IKT sisteme u krivično-pravnoj materiji, prekršajnoj materiji, unutrašnjim jedinicama Ministarstva i organima uprave u sastavu Ministarstva

Grupa za IKT sisteme u građansko-pravnoj i upravnoj materiji

 

Telefon: 011 78 58 000 

Rukovodilac: Pomoćnik ministra Jelena Deretić