Sektor za normativne poslove

Sektor za normativne poslove obavlja poslove koji se odnose na:

normativne, studijsko-analitičke i upravne poslove izrade i praćenja primene zakona i drugih propisa i međunarodnih ugovora iz delokruga Ministarstva;

poslove izrade stručnih mišljenja i uputstava za primenu propisa koje priprema Ministarstvo;

pripremu mišljenja o nacrtima zakona i predlozima drugih propisa čiji su predlagači drugi organi državne uprave;

pripremu mišljenja na zakone i druge opšte akte koje predlažu narodni poslanici i drugi ovlašćeni predlagači;

izradu predloga odgovora Ustavnom sudu povodom inicijative ili predloga za ocenu ustavnosti propisa iz delokruga Ministarstva; 

praćenje stanja i primenu propisa iz delokruga Ministarstva i ukazivanje na potrebe i pravce normativnog uređenja;

analizu efekata propisa;

pravno-tehničku redakciju propisa koje priprema Ministarstvo; 

izradu pravnih mišljenja o usklađenosti međunarodnih finansijskih ugovora sa pravnim sistemom Republike Srbije i druge poslove iz delokruga Sektora

1. Grupa za krivično pravo,

2. Grupa za građansko pravo i

3. Grupa za propise iz oblasti organizacije pravosuđa i pravosudne profesije.

Kontakt telefon: 011/ 3620 496

Rukovodilac: Pomoćnik ministra Jovan Ćosić