Sektor za materijalno-finansijske poslove

Sektor za materijalno-finansijske poslove obavlja stručno-operativne i studijsko-analitičke poslove koji se odnose na:

planiranje prihoda i rashoda Ministarstva, pravosudnih organa u delu sredstava za zaposlene;

planiranje prihoda i rashoda za izgradnju i unapređenje kapitalnih kapaciteta pravosudnih organa i njihovo opremanje i sredstava potrebnih za pokriće drugih rashoda pravosudnih organa u skladu sa nadležnošću Ministarstva;

izvršenje budžeta Ministarstva i prenos sredstava pravosudnim organima u delu rashoda za zaposlene i drugih troškova iz nadležnosti Ministarstva; kvalitativnu analizu poslova i organizacije ministarstva i pravosudnih organa sa aspekta potrebnih sredstava, evidentiranje, praćenje i analizu utroška sredstava, izveštavanje;

praćenje i analizu naplate sudskih taksi, finansijsko - računovodstvene poslove; postupanje sa sredstvima sudskog depozita;

opremanje i investiciono održavanje zgrada pravosudnih organa;

imovinsko-pravne poslove u vezi sa pribavljanjem pokretne i nepokretne imovine Ministarstva i pravosudnih organa;

organizaciju i sprovođenje postupaka javnih nabavki za Ministarstvo i pravosudne organe u domenu nadležnosti Ministarstva;

planiranje rashoda Ministarstva u delu koji se odnosi na besplatnu pravnu pomoć, izvršenje budžeta Ministarstva i prenos sredstava jedinicama lokalne samouprave na ime refundacije dela sredstava za pruženu pravnu pomoć, realizaciju dodeljenih sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja;

poslove koji se odnose na koordinaciju, održavanje i razvoj informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) u pravosudnim organima i unutrašnjih jedinica i organa u sastavu Ministarstva (Uprava i zavodi za izvršenje krivičnih sankcija i Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom);

poslove međunarodne saradnje u primeni IKT u pravosudnim organima; primenu IKT u cilju unapređenja organizacije, razvoja i načina rada u pravosudnim organima;

saradnju sa nadležnim organima u postupku pripreme, izrade i sprovođenja strategije, propisa, standarda, planova, programa, projekata i hardversko-softverskih rešenja od uticaja na razvoj IKT u pravosudnim organima;

realizaciji IT programa i projekata EU i drugih organizacija za potrebe pravosuđa i druge poslove iz delokruga Sektora.

Kontakt telefon: 011/3620-561

Rukovodilac: Pomoćnik ministra Goran DŽafić