Sektor za materijalno-finansijske poslove

Sektor za materijalno-finansijske poslove obavlja stručno-operativne i studijsko-analitičke poslove koji se odnose na:

planiranje prihoda i rashoda Ministarstva, pravosudnih organa u delu sredstava za zaposlene;

planiranje prihoda i rashoda za izgradnju i unapređenje kapitalnih kapaciteta pravosudnih organa i njihovo opremanje i sredstava potrebnih za pokriće drugih rashoda pravosudnih organa u skladu sa nadležnošću Ministarstva;

izvršenje budžeta Ministarstva i prenos sredstava pravosudnim organima u delu rashoda za zaposlene i drugih troškova iz nadležnosti Ministarstva;

kvalitativnu analizu poslova i organizacije ministarstva i pravosudnih organa sa aspekta potrebnih sredstava, evidentiranje, praćenje i analizu utroška sredstava, izveštavanje;

praćenje i analizu naplate sudskih taksi, finansijsko - računovodstvene poslove;

postupanje sa sredstvima sudskog depozita;

opremanje i investiciono održavanje zgrada pravosudnih organa;

imovinsko-pravne poslove u vezi sa pribavljanjem pokretne i nepokretne imovine Ministarstva i pravosudnih organa;

oranizaciju i sprovođenje postupaka javnih nabavki za Ministarstvo i pravosudne organe u domenu nadležnosti Ministarstva;

planiranje rashoda Ministarstva u delu koji se odnosi na besplatnu pravnu pomoć, izvršenje budžeta Ministarstva i prenos sredstava jedinicama lokalne samouprave na ime refundacije dela sredstava za pruženu pravnu pomoć, realizaciju dodeljenih sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja i druge poslove iz oblasti materijalno-finansijskih poslova

 

U Sektoru za materijalno-finansijske poslove obrazovane su sledeće uže unutrašnje jedinice: Odeljenje za budžet i analitičko-planske posloveOdsek za finansijsko-računovodstvene posloveOdsek za javne nabavke i imovinsko-pravne poslove i Odsek za investicije.

Kontakt telefon: 011/3620-561

Rukovodilac: Pomoćnik ministra Goran DŽafić