Potrebna dokumentacija

1. Zahtev za polaganje pravosudnog ispita

Kandidat podnosi zahtev (postoji poseban službeni obrazac) naslovljen na Ministarstvo pravde Republike Srbije, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Zahtev se podnosi do 15. dana u tekućem mesecu za naredni mesec u kojem kandidat namerava da polaže ispit, a za septembarski rok do 15. avgusta tekuće godine. Zahtevom se mora prijaviti polaganje pismenog dela ispita i najmanje četiri predmeta iz usmenog dela ispita.

Obrazac zahteva za polaganje pravosudnog ispita Veličina: 0.07 MB

Za naknadno polaganje podnosi se samo zahtev na službenom obrascu, nije potrebno ponovo podnositi dokumentaciju priloženu uz zahtev za redovno polaganje. U zahtevu obavezno upisati rok u kome se polagao redovni ispit i u kom odboru. 

2. Overena fotokopija diplome 

Napomena: ne može uverenje o diplomiranju.

3. Overena fotokopija lične karte

Fotokopirati prvu i drugu stranu lične karte, ili izvod čipovane lične karte.

4. Original potvrde o radnom iskustvu

Potvrda treba da sadrži bliži opis poslova pravne struke koje je kandidat obavljao u sudu, javnom tužilaštvu, javnom pravobranilaštvu, advokaturi, preduzeću, ustanovi ili drugoj organizaciji. Advokatski pripravnici dostavljaju potvrdu Advokatske komore.

5. Izvod iz matične knjige venčanih (original ili overena fotokopija)

Dostavljaju samo kandidati koji su promenili prezime od datuma diplomiranja do dana podnošenja prijave za polaganje pravosudnog ispita). Izvod ne može biti stariji od šest meseci.

6. Potvrda Pokrajinskog Sekretarijata za upravu, nacionalne manjine i propise

Obaveza dostavljanja potvrde da da kandidat u poslednjih 6 meseci nije polagao pravosudni ispit pred komisijama Pokrajinskog Sekretarijata odnosi se isključivo na kandidate koji imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

7. Uplaćena administrativna taksa i naknada za polaganje

Administrativna taksa iznosi 330,00 dinara, naknada za polaganje pravosudnog ispita iznosi 17.160,00 dinara (pročitajte opširnije).

Molba za odlaganje pravosudnog ispita

Obrazac molbe za odlaganje pravosudnog ispita - redovni kandidati Veličina: 0.01 MB
Obrazac molbe za odlaganje pravosudnog ispita - naknadni kandidati Veličina: 0.01 MB