Pravni izvori

Pravni izvori za polaganje pravosudnog ispita propisani su Pravilnikom o programu pravosudnog ispita.

Kandidati su dužni da prate i koriste izmene pravnih izvora koje nastanu posle stupanja ovog pravilnika na snagu (izmene i dopune, ukidanje i donošenje novih propisa).

1. Ustavno pravo i pravosudno organizaciono pravo:

• Ustav Savezne Republike Jugoslavije
• Ustav Republike Srbije
• Ustav Republike Crne Gore
• Zakon o izboru saveznih poslanika u Veće građana Savezne skupštine
• Zakon o izboru saveznih poslanika u Veće republika Savezne skupštine (Republike Srbije i Republike Crne Gore)
• Zakon o izboru narodnih poslanika (Republike Srbije)
• Zakon o izboru odbornika i poslanika (Republike Crne Gore)
• Poslovnik Veća građana Savezne skupštine
• Poslovnik Veća republike Savezne skupštine
• Poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije
• Poslovnik Skupštine Republike Crne Gore
• Zakon o izboru i razrešenju predsednika Republike (Savezne Republike Jugoslavije)
• Zakon o izboru predsednika Republike (Republike Srbije)
• Zakon o izboru predsednika Republike (Republike Crne Gore)
• Uredba o obrazovanju saveznih ministarstava i drugih saveznih organa i organizacija i službi Savezne vlade
• Zakon o državnoj upravi (Republike Srbije)
• Zakon o ministarstvima (Republike Srbije)
• Zakon o načelima organizacije državne uprave (Republike Crne Gore)
• Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave (Republike Crne Gore)
• Zakon o Saveznom ustavnom sudu
• Zakon o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu njegovih odluka (Republike Srbije)
• Zakon o Ustavnom sudu Republike Crne Gore
• Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije
• Zakon o lokalnoj samoupravi
• Zakon o podeli Socijalističke Republike Crne Gore na opštine
• Zakon o lokalnoj samoupravi (Republike Crne Gore)
• Statut Autonomne pokrajine Vojvodine
• Zakon o Saveznom sudu
• Zakon o sudovima (Republike Srbije)
• Zakon o sudovima (Republike Crne Gore)
• Zakon o vojnim sudovima
• Zakon o Saveznom državnom tužiocu
• Zakon o javnom tužilaštvu (Republike Srbije)
• Zakon o državnom tužiocu (Republike Crne Gore)
• Zakon o vojnom tužiocu
• Zakon o advokaturi (Republike Srbije)
• Zakon o advokaturi i službi pravne pomoći (Republike Crne Gore)
• Zakon o jugoslovenskom državljanstvu
• Zakon o državljanstvu Socijalističke Republike Srbije
• Zakon o državljanstvu Socijalističke Republike Crne Gore
• Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma (Republike Srbije)
• Zakon o referendumu i narodnoj inicijativu (Republike Srbije)
• Zakon o referendumu (Republike Crne Gore)

2. Krivično pravo

• Krivični zakon SRJ
• Krivični zakon Republike Srbije
• Zakonik o krivičnom postupku
• Zakon o javnom redu i miru
• Zakon o oružju i municiji
• Zakon o privrednim prestupima
• Zakon o prekršajima
• Udžbenik Krivično pravo

3. Građansko pravo

• Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa
• Zakon o obligacionim odnosima
• Zakon o braku i porodičnim odnosima
• Zakon o nasleđivanju (Republike Srbije)
• Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta
• Zakon o eskproprijaciji (Republike Srbije)
• Zakon o prometu nepokretnosti (Republike Srbije)
• Zakon o građevinskom zemljištu (Republike Srbije)
• Zakon o održavanju stambenih zgrada (Republike Srbije)
• Zakon o izgradnji objekata (Republike Srbije)
• Zakon o stanovanju (Republike Srbije)
• Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima (Republike Srbije)
• Zakon o autorskom pravu
• Zakon o patentima
• Zakon o žigovima
• Zakon o modelima i uzorcima
• Zakon o geografskim oznakama porekla
• Zakon o parničnom postupku
• Zakon o izvršnom postupku
• Zakon o vanparničnom postupku

4. Trgovinsko (privredno) pravo

• Zakon o preduzećima
• Zakon o javnim preduzećima i obavljanje delatnosti od opšteg interesa (Republike Srbije)
• Zakon o privatnim preduzetnicima (Republike Srbije)
• Zakon o zadrugama (Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije)
• Zakon o bankama i drugim finansijskim organizacijama
• Zakon o Narodnoj banci Jugoslavije
• Zakon o Privrednoj komori Jugoslavije
• Zakon o privrednim komorama (Republike Srbije)
• Zakon o osiguranju imovine i lica
• Zakon o privatizaciji (Republike Srbije)
• Zakon o stranim ulaganjima
• Zakon o koncesijama (Republike Srbije)
• Zakon o slobodnim zonama
• Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
• Uredba o bližim uslovima za otvaranje i rad predstavništva stranih lica u Jugoslaviji
• Uredba o zastupanju stranih lica u Jugoslaviji
• Zakon o trgovini
• Zakon o obligacionim odnosima
• Opšte uzanse za promet robom
• Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju
• Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju
• Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi
• Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju
• Zakon o menici
• Zakon o čeku
• Zakon o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji
• Zakon o sanaciji, stečeju i likvidaciji banaka
• Zakon o platnom prometu
• Zakon o berzama, berzanskom poslovanju i berzanskim posrednicima
• Zakon o deviznom poslovanju
• Zakon o hartijama od vrednosti
• Zakon o postupku za upis u sudski registar
• Uredba o upisu u sudski registar
• Zakon o parničnom postupku
• Zakon o vanparničnom postupku
• Zakon o izvršnom postupku

5. Međunarodno privatno pravo

• Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja
• Zakon o jugoslovenskom državljanstvu
• Zakon o kretanju i boravku stranaca
• Zakon o stranim ulaganjima
• Zakon o koncesijama (Republike Srbije)
• Zakon o preduzećima
• Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa
• Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi
• Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju
• Zakon o menici
• Zakon o parničnom postupku
• Pariska konvencija za zaštitu industrijske svojine
• Madridski aranžman o međunarodnoj registraciji fabričkih i trgovačkih žigova
• Haška konvencija o određivanju merodavnog prava za drumske saobraćajne nezgode
• Haška konvencija o sukobu zakona kod forme testamentalnih raspolaganja
• Haška konvencija o ukidanju zahteva legalizacije
• NJujorška konvencija o priznanju i izvršenju sranih arbitražnih odluka
• Konvencija Ujedinjenih nacija o međunaraodnoj prodaji robe (UNCITRAL)
• Ženevski jednoobrazovni zakon o menicama
• Jednoobrazovna pravila i običaji za dokumentarne akreditive Međunarodne trgovačke komore u Parizu.

6. Upravno pravo

• Ustav Savezne Republike Jugoslavije
• Ustav Republike Srbije
• Uredba o obrazovanju saveznih ministarstava i drugih saveznih organa i organizacija i službi Savezne vlade
• Zakon o Vladi Republike Srbije
• Zakon o državnoj upravi (Republike Srbije)
• Zakon o o ministarstvima (Republike Srbije)
• Uredba o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima i posebnim organizacijama (Republike Srbije)
• Uredba o načinu vršenja poslova ministarstava i posebnih organizacija van njihovog sedišta (Republike Srbije)
• Zakon o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom veću i saveznim organima uprave
• Zakon o radnim odnosima u državnim organima (Republike Srbije)
• Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije
• Zakon o lokalnoj samoupravi
• Statut Autonomne pokrajine Vojvodine
• Zakon o jugoslovenskom državljanstvu
• Zakon o državljanstvu Socijalističke Republike Srbije
• Zakon o opštem upravnom postupku
• Zakon o upravnim sporovima

7. Radno pravo


• Zakon o osnovama radnog odnosa
• Zakon o radu
• Zakon o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom veću i saveznim organima uprave
• Zakon o radnim odnosima u državnim organima
• Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava nazaposlenih lica
• Zakon o štrajku
• Zakon o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja (SRJ)
• Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
• Zakon o zdravstvenom osiguranju