Nova verzija radnog teksta Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine (jul 2019.godine)

Nakon sprovedenog konsultativnog procesa, Ministarstvo pravde objavljuje novu verziju radnog teksta Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine, koja je izmenjena u skladu sa pristiglim komentarima i sugestijama, kao i Izveštaj o toku i rezultatima obavljenih konsultacija sa zainteresovanim akterima

Nova verzija radnog teksta Strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024. godine - izmenjena u skladu sa komentarima Veličina: 0.7 MB
Izveštaj o toku i rezultatima konsultativnog procesa Veličina: 0.31 MB
New Working Text of the JDS _ENG_ public discussion comments incorporated Veličina: 1.06 MB
Tabelarni prikaz komentara Veličina: 0.21 MB