Grupa za IKT sisteme u krivično-pravnoj materiji, prekršajnoj materiji, unutrašnjim jedinicama Ministarstva i organima uprave u sastavu Ministarstva

Grupa za IKT sisteme u krivično-pravnoj materiji, prekršajnoj materiji, unutrašnjim jedinicama Ministarstva i organima uprave u sastavu Ministarstva obavlja poslove koji se odnose na: 

razvoj IKT u javnim tužilaštvima, sudovima opšte nadležnosti u krivično-pravnoj materiji, prekršajnim sudovima i  unutrašnjim jedinicama i organima uprave u sastavu Ministarstva ( Uprava i zavodi za izvršenje krivičnih sankcija i Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom) i to: učešće u pripremi zakona, drugih propisa i standarda i mera  u oblasti primene IKT u javnim tužilaštvima, sudovima opšte nadležnosti u krivično-pravnoj materiji, prekršajnim sudovima i organima uprave u sastavu Ministarstva;

učestvovanje u ostvarivanju funkcije praćenja, usmeravanja i koordinacije aktivnosti na razvoju  IKT sistema u navedenim organima;

poslove međunarodne saradnje u primeni IKT u navedenim organima; primenu IKT s ciljem unapređenja organizacije, razvoja i načina rada u navedenim organima iz delokruga Grupe;

saradnju sa nadležnim organima u postupku pripreme, izrade i sprovođenja strategije, propisa, standarda, planova, programa, projekata i hardversko-softverskih rešenja od uticaja na razvoj IKT  u navedenim organima;

učestvovanje u podizanju kvaliteta podataka o strankama u postupku i organizacija koja omogućava efikasnu elektronsku razmenu između pravosudnih organa u državi kao i uspostavljanje osnova za elektronsku razmenu sa drugim regionalnim i EU pravosudnim sistemima i registrima i druge poslove koji se odnose na IKT u organima iz delokruga Grupe