Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja - Javni beležnici

Odgovore na često postavljana pitanja koja se odnose na rad javnih beležnika možete pronaći ovde.

 

 

Imam primedbe na rad sudije/tužioca, kome da se obratim?

Ukoliko ste nezadovoljni radom sudskih organa, na primer, smatrate da sudski postupak koji vodite prevazilazi uobičajene vremenske okvire (suđenja u razumnom roku), možete se obratiti pritužbom Odeljenju za nadzor u pravosudnim organima Ministarstva pravde

Koja su potrebna dokumenta za polaganje pravosudnog ispita?

Spisak neophodnih dokumenata za polaganje pravosudnog ispita možete pronaći u rubrici „Pravosudni ispit“.

Kako da se informišem o uslovima i visini naknade štete za rehabilitaciono obeštećenje u vezi sa postupcima neosnovanog lišavanja slobode, ili neosnovane osude?

Pune informacije možete pronaći na klikom je sledeće linkove:

1. Zahtev za rehabilitaciono obeštećenje 

2.  Zahtev za naknadu štete neosnovano osuđenih i neosnovano lišenih slobode 

Kako da izvršim uvid u spisak javnih izvršitelja i javnih beležnika?

Imenik sudskih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja i spisak javnobeležničkih kancelarija možete proveriti na našem sajtu, u odeljku „Registri“.

Gde mogu da se informišem o konkursima za radna mesta u okviru kazneno-popravnih ustanova?

Sve vrste informacija o raspisivanju i trajanju konkursa za ovakvu vrstu radnih mesta,nalaze se na zvaničnom sajtu Ministarstva pravde, u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, koja deluje kao samostalni organ u sklopu ministarstva.

Gde mogu da se informišem o raspisivanju konkursa za izvršitelje, sudske veštake, javne beležnike, tumače i prevodioce?

Sva obaveštenja o konkursima u vezi sa pravosudnim profesijama mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva pravde u okviru rubrike „Pravosudne profesije“.

Koji su uslovi za imenovanje javnog beležnika?

Za javnog beležnika može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

-          da je državljanin Republike Srbije;
-          da je poslovno sposobno i da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-          da ima diplomu pravnog fakulteta u Republici Srbiji ili da je nostrifikovalo diplomu pravnog fakulteta stečenu izvan Republike Srbije;
-          da je položilo pravosudni ispit i ispit za javnog beležnika;
-          da ima najmanje pet godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita;
-          da je dostojno javnog poverenja za obavljanje poslova javnog beležništva;
-          da govori, piše i čita srpski jezik, a na područjima one jedinice lokalne samouprave gde je u službenoj upotrebi i jezik manjine da poznaje i jezik te manjine ili da priloži sporazum o saradnji sa sudskim prevodiocem za jezik te manjine;
-          da ima ili da može dokazati da će obezbediti odgovarajuće prostorije i opremu za obavljanje delatnosti javnog beležnika.

Više informacija o javnim beležnicima možete pronaći ovde.

 

Ko može biti stalni sudski prevodilac?

Prevodilac može biti lice koje ima visoko obrazovanje i ispunjava zakonom utvrđene uslove za zaposlenje kao državni službenik, kao i sledeće posebne uslove:

-          da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje potpuno znanje jezika sa koga se prevodi i na koji se prevodi usmeni govor ili pisani tekst,

-          da poznaje pravnu terminologiju koja se koristi u jeziku sa koga se prevodi ili na koji se prevodi;

-          da ima najmanje pet godina iskustva na prevodilačkim poslovima.

Na koji način se mogu podneti zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja?

Zahtevi za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja mogu se dostaviti putem poštanske službe na adresu:

Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina 22-24 ili predati neposredno u Prijemnoj kancelariji Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd, ulica Nemanjina br.  22-26

Više o ostvarivanju prava na pristup informacijama od javnog značaja imate ovde.

Na koji način mogu da stupim u kontakt sa ministrom?

Možete se obratiti Kabinetu ministra mejlom na kabinet@mpravde.gov.rs ili putem pošte naslovljeno na Ministarstvo pravde, Nemanjina 22-26 Beograd, Kabinet ministra.

Gde mogu da se raspitam o objavljivanju oglasa za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za javnog izvršitelja?

Sva obaveštenja o objavljivanju oglasa za za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za javnog izvršitelja mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva pravde u okviru rubrike „javnost rada-ispiti- ispit za javnog izvršitelja –ispitni rokovi“.

Koji je broj žiro računa Ministarstva?

Broj žiro računa Ministarstva pravde glasi: 840-1620-21.

Kakve su nadležnosti Ministarstva pravde u vezi sa legalizacijom isprava?

Informacije u vezi sa nadležnostima Ministarstva pravde koje se odnose na legalizaciju i načine legalizacije isprava možete pronaći na ovom linku.

Ko u Ministarstvu ima nadležnost da vrši izradu mišljenja na nacrte i predloge zakona?

Poslove izrade mišljenja na nacrte i predloge zakone u okviru Ministarstva pravde vrši Sektor za normativne poslove.

Opširnije informacije o delokrugu Sektor za normativne poslove možete pronaći na ovom linku.

Na koji način strani državljani stiču pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Srbije?

Informacije o mogućnostima da strani državljani stiču pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije možete pronaći u rubrici „Uzajamnost“.