Uslovi za polaganje pravosudnog ispita

Pravosudni ispit može polagati lice koje je diplomiralo na Pravnom fakultetu i koje je posle završenog pravnog fakulteta steklo radno iskustvo na poslovima pravne struke i to:

- dve godine u sudu, javnom tužilaštvu, javnom pravobranilaštvu i advokaturi;

- tri godine u organu za prekršaje, drugom državnom organu, organu teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;

- četiri godine u preduzeću, ustanovi ili drugoj organizaciji.