Pismeni deo ispita - uputstvo za kandidate

Na pismenom delu ispita rešavaju se praktični zadaci iz krivičnog prava i građanskog prava.

Za izradu pismenog rada koristi se isključivo overena vežbanka koja se dobija od sekretara odbora na samom pismenom ispitu zajedno sa zadatkom.

Zadatak se obavezno vraća sa vežbankom kada se završi pisanje rada. Iz vežbanke se ne smeju cepati listovi.

Pismeni rad piše se pisanim ili štampanim slovima, čitko, isključivo hemijskom olovkom. Ispravke se mogu vršiti, pri čemu treba voditi računa da rad bude dovoljno uredan i pregledan za ispitivača i filologa koji će ga pregledati.

Na pismenom delu ispita mogu se koristiti odgovarajući propisi.

Pismeni rad predaje se sekretaru ispitnog odbora, najkasnije do isteka vremena određenog za izradu rada (vreme za izradu pismenog rada: 4 sata). Nakon predaje rada, kandidat je dužan da odmah napusti prostoriju u kojoj se ispit održava.

Rezultati pismenog dela ispita kandidatima se saopštavaju pre početka usmenog dela ispita.

Važno: za vreme pismenog dela ispita nije dozvoljeno napuštanje prostorije u kojoj se ispit održava. Takođe, tokom celog ispita nije dozvoljena upotreba mobilnih telefona, računara, kao ni drugih komunikacionih uređaja kojima bi se mogli ostvariti nezasluženi rezultati.