Javni beležnici

Rešenje Branislava Čubrilović Veličina: 0.07 MB
Rešenje Branislava Čubrilović Veličina: 0.05 MB
Rešenje Vesna Milkov Veličina: 0.2 MB

Javno beležništvo je služba od javnog poverenja. Javni beležnik obavlja delatnost kao isključivo i stalno zanimanje dok mu ne prestane delatnost, u skladu sa zakonom.

U obavljanju delatnosti javni beležnik je samostalan i nezavisan.

Javni beležnik je stručnjak iz oblasti prava, koji na osnovu javnih ovlašćenja, prihvata od stranaka izjave volje i daje im potrebnu pismenu formu i o tome izdaje isprave koje imaju karakter javnih isprava, čuva originale tih isprava i druge poverene dokumente, izdaje prepise isprava, javno potvrđuje činjenice, daje strankama savete o pitanjima koja su predmet njegove delatnosti i preduzima druge radnje i vrši druge poslove određene zakonom.

Za imenovanje i razrešenje javnih beležnika nadležan je ministar pravde.

 

Zakon o javnom beležništvu Veličina: 0.35 MB
Zakon o izmenama zakona o javnom beležništvu Veličina: 0.03 MB
Pravilnik o javnobeležničkom ispitu Veličina: 0.08 MB
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o javnobeležničkom ispitu, april 2013. Veličina: 0.07 MB
Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika Veličina: 0.05 MB
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika, avgust 2014. Veličina: 0.03 MB
Pravilnik o broju javnobeležničkih mesta Veličina: 0.11 MB

Uslovi za imenovanje

Za javnog beležnika može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

-          da je državljanin Republike Srbije;
 
-          da je poslovno sposobno i da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 
-          da ima diplomu pravnog fakulteta u Republici Srbiji ili da je nostrifikovalo diplomu pravnog fakulteta stečenu izvan Republike Srbije;
 
-          da je položilo pravosudni ispit i ispit za javnog beležnika;
 
-          da ima najmanje pet godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita;
 
-          da je dostojno javnog poverenja za obavljanje poslova javnog beležništva;
 
-          da govori, piše i čita srpski jezik, a na područjima one jedinice lokalne samouprave gde je u službenoj upotrebi i jezik manjine da poznaje i jezik te manjine ili da priloži sporazum o saradnji sa sudskim prevodiocem za jezik te manjine;
 
-          da ima ili da može dokazati da će obezbediti odgovarajuće prostorije i opremu za obavljanje delatnosti javnog beležnika.