Sudski veštaci

Poslovi veštačenja predstavljaju stručne aktivnosti čijim se obavljanjem, uz korišćenje naučnih, tehničkih i drugih dostignuća, pružaju sudu ili drugom organu koji vodi postupak potrebna stručna znanja koja se koriste prilikom utvrđivanja, ocene ili razjašnjenja pravno relevantnih činjenica.

Veštačenje obavljaju fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove predviđene zakonom, državni organi u okviru kojih se može obaviti veštačenje, kao i naučne i stručne ustanove.

Uslovi za imenovanje

Ministar objavljuje javni poziv za imenovanje veštaka kada utvrdi postojanje potrebe za veštacima za određene oblasti veštačenja, a na osnovu obaveštenja koje dostavljaju predsednici prvostepenih sudova.

Fizičko lice može biti imenovano za veštaka, ako pored opštih uslova za rad u državnim organima propisanim zakonom, ispunjava i sledeće posebne uslove:

 

 

-          da ima odgovarajuće stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama, za određenu oblast veštačenja;

-          da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

-          da poseduje stručno znanje i praktična iskustva u određenoj oblasti;

-          da je dostojan za obavljanje poslova veštačenja.

Izuzetno, za veštaka može biti imenovano lice koje ima najmanje završenu srednju školu, ako za određenu oblast veštačenja nema dovoljno veštaka sa završenim visokim obrazovanjem. Vođenje Registra sudskih veštaka u nadležnosti je Ministarstva pravde.

Pravno lice može obavljati veštačenje ako ispunjava sledeće uslove:

-          da je upisano u registar nadležnog organa za delatnost veštačenja u odgovarajućoj oblasti,

-          da su u tom pravnom licu zaposlena lica koja su upisana u Registar sudskih veštaka.

Veštačenje mogu obavljati i državni organi u okviru kojih se može obaviti veštačenje, kao i naučne i stručne ustanove (fakulteti, instituti, zavodi i sl.).

 

Telefon: 011/3622 350