Stalni sudski tumači i prevodioci

Rešenje o postavljenju stalnih sudskih tumača, stalnih sudskih prevodilaca i stalnih sudskih tumača znakova slepih, gluvih ili nemih lica donosi ministar pravde.

Ministar, na predlog jednog ili više predsednika viših sudova koji su uočili nedovoljan broj prevodilaca za određene strane jezike, najmanje jednom godišnje objavljuje oglas za postavljenje prevodilaca.

Prevodilac može biti lice koje ima visoko obrazovanje i ispunjava zakonom utvrđene uslove za zaposlenje kao državni službenik, kao i sledeće posebne uslove:

-          da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje potpuno znanje jezika sa koga se prevodi i na koji se prevodi usmeni govor ili pisani tekst,

-          da poznaje pravnu terminologiju koja se koristi u jeziku sa koga se prevodi ili na koji se prevodi;

-          da ima najmanje pet godina iskustva na prevodilačkim poslovima.

Kandidat koji nema odgovarajuće visoko obrazovanje, podleže proveri znanja jezika pred komisijom koju obrazuje ministar.