Uputstvo o nadležnostima odeljenja za nadzor

Poslovi Odeljenja za nadzor u pravosudnim organima obavljaju se saglasno:

-    Zakonu o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“ br.116/08,104/09,101/10,31/11,78/11,101/11,101/13, 106/15,40/15,13/16,108/16,113/17,65/18 – odluka US, 87/18 i 88/18 - odluka US), prema čijim odredbama Ministarstvo pravde vrši poslove pravosudne uprave u koje spadaju i poslovi praćenja rada sudova u vezi sa postupanjem u predmetima u propisanim rokovima i postupanje po pritužbama i predstavkama, kao i 

-    Zakonu o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS“, br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 78/11, 101/11, 38/12, 121/12, 101/13, 11/14, 117/14, 106/15 i 63/16), prema čijim odredbama Ministarstvo vrši nadzor nad primenom Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima.

Sudovi

Odredbama člana 55. stav 1. navedenog zakona, utvrđeno je da kada stranka ili drugi učesnik u postupku podnese pritužbu, predsednik suda dužan je da je razmotri i da o njenoj osnovanosti i preduzetim merama obavesti podnosioca pritužbe i predsednika neposredno višeg suda, a sve u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe. Prema stavu 2. istog člana zakona ako je pritužba podneta preko ministarstva nadležnog za pravosuđe, višeg suda ili Visokog saveta sudstva, o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama obaveštavaju se i ministar, predsednik neposredno višeg suda i Visoki savet sudstva. Članom 71. citiranog zakona propisana je i ništavost svakog pojedinačnog akta pravosudne uprave, kojim se dira u samostalnost i nezavisnost suda i sudija.

 

Primenu Sudskog poslovnika ("Službeni glasnik RS" br. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/16, 56/16, 77/16, 16/18, 78/18, 43/19 i 93/19) u sudovima nadzire Ministarstvo pravde na osnovu člana 75. Zakona o uređenju sudova, člana 3. Sudskog poslovnika i člana 9. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu pravde.

Javna tužilaštva

U skladu sa odredbama čl. 40., 41 i 43. Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS“, br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 78/11, 101/11, 38/12, 121/12, 101/13, 11/14, 117/14, 106/15 i 63/16) i čl. 72., 73, 157 i 158. Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS“, br. 110/09, 87/10, 5/12, 54/17, 14/18 i 57/19), ministarstvo vrši nadzor u osnovnim javnim tužilaštvima (58), višim javnim tužilaštvima (25), apelacionim javnim tužilaštvima (4) i Republičkom javnom tužilaštvu.

Državno pravobranilaštvo

U skladu sa odredbama člana 33. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS“, broj 55/14) i čl.41.,42 i 107. Pravilnika o upravi u Državnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS“, br.71/16 i 3/18) ministarstvo vrši nadzor i u Državnom pravobranilaštvu sa odeljenjima.