Pritužbe na rad pravosudnih organa

 

U skladu sa članom 56. Zakona o uređenju sudova, po pritužbama građana postupa predsednik suda. Odredbom člana 10. Zakona o uređenju sudova i člana 9. Sudskog poslovnika, uređeno je pravo stranke i drugog učesnika u sudskom postupku, na pritužbu na rad suda, kad smatra da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok i ishod.

Ukoliko ste se odlučili da pritužbu uputite predsedniku suda preko ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa putem elektronske pošte, u tom slučaju neophodno je da popunite podatke prema priloženom obrascu koji treba da sarži minimum podataka za postupanje (naziv suda/tužilaštva, oznaku i broj sudskog/tužilačkog predmeta, kratak sadržaj).

Neophodno je da navedeni podaci budu dostavljeni na obrascu koji je svojeručno potpisan od strane podnosioca, skeniran i priložen u elektronskom pismu (attachment).

Pritužbu možete dostaviti putem El. pošte na adresu: nadzor@mpravde.gov.rs

Kao i putem pošte na adresu:
Ministarstvo pravde 
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
sa naznakom Odeljenju za nadzor u pravosudnim organima

Odeljenje za nadzor u pravosudnim organima Sektora za pravosuđe možete kontaktirati pismenim putem.

 

Napomena: Pritužbe koje se odnose na zakonitost i pravilnost sudskih odluka ne mogu biti predmet razmatranja kako predsenika suda, tako ni Ministarstva pravde.

Obrazac pritužbe na rad pravosudnih organa Veličina: 0.02 MB