Uprava za saradnju s crkvama i verskim zajednicama

Uprava za saradnju s crkvama i verskim zajednicama vrši stručne poslove koji se odnose na:

-          afirmaciju i razvoj slobode veroispovedanja;

-          saradnju države sa crkvama i verskim zajednicama i unapređenje njihovog položaja u društvu;

-          afirmisanje verskih osnova i sadržaja srpskog nacionalnog identiteta;

-          pomoć u zaštiti verskih komponenata u kulturnom i etničkom identitetu nacionalnih manjina;

-          poklonička putovanja, hodočašće i druge oblike verskog turizma; 

-          saradnju države sa eparhijama Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu;

-          razvoj i afirmisanje vrednosti religijske kulture;

-          podršku razvoju verskog obrazovanja i pomoć pri uključivanju u sistem obrazovanja;

-          pružanje podrške i pomoći pri sakralnom graditeljstvu i zaštiti crkvenog kulturnog nasleđa;

-          pružanje pomoći u zaštiti pravnog i društvenog položaja crkava i verskih zajednica, ostvarivanju njihovih zakonom utvrđenih prava, uređivanju i poboljšanju socijalno-materijalnog položaja nosilaca vere (sveštenomonaštvo, verski službenici, đaci i studenti verskih škola).

Za obavljanje poslova iz delokruga Uprave, obrazuju se  sledeće osnovne unutrašnje jedinice:

            1. Sektor za unapređenje položaja crkava i verskih zajednica i međunarodnu saradnju;

            2. Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove

U Sektoru za unapređenje položaja crkava i verskih zajednica i međunarodnu saradnju,  obrazuju se  uža unutrašnja jedinica Odeljenje za saradnju s crkvama i verskim zajednicama.

U  Sektoru za pravne, finansijske i opšte poslove, obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

            1. Grupa za pravne i opšte poslove;

            2. Grupa za finansijske i računovodstvene poslove