Evropska komisija za efikasnost pravosuđa (SEPEŽ – „CEPEJ“)

Evropska komisija za efikasnost pravosuđa, poznata kao SEPEŽ, po skraćenici francuskog naziva komisije – „CEPEJ“ je telo Saveta Evrope osnovano 18 septembra 2002. godine rezolucijom Komiteta ministara Saveta Evrope kako bi radilo na poboljšanju efikasnosti i funkcionisanja pravosudnog sistema u zemljama članicama Saveta Evrope sa ciljem obezbeđenja efikasnog ostvarenja prava i povećanja poverenja građana u pravosudni sistem.

SEPEŽ kroz svoje delovanje nastoji da omogući bolju primenu međunarodnih pravnih instrumenata Saveta Evrope koji se odnose na efikasnost i pravičnost pravosuđa te u krajnjem ishodu smanji broj predmeta pred Evropskim sudom za ljudska prava uzrokovanih od strane pravosudnih institucija država članica Saveta Evrope, kroz različite oblike povreda prava na pravično suđenje priznatog članom 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

SEPEŽ svoje ciljeve ostvaruje putem:

-        Identifikacije i razvoja indikatora, prikupljanja i analize kvantitativnih i kvalitativnih podataka, te kroz definisanje mera i sredstava za evaluaciju;

-        Sačinjavanja statističkih izveštaja, istraživanja o najboljim praksama, smernica, akcionih planova, mišljenja i generalnih komentara;

-        Uspostavljanja saradnje sa naučnim ustanovama koje se bave istraživanjima i izradama studija;

-        Uključivanja u svoj rad eksperata, vladinih i nevladinih organizacija, kako bi pružili podršku radu SEPEŽ-a; i

-        Stvaranja mreža za saradnju među osobama koje se profesionalno bave radom pravosuđa.

SEPEŽ danas predstavlja jedinstveno telo svih evropskih država, sačinjeno od strane predstavnika iz 47 država članica Savet Evrope, koje je zaduženo za ocenjivanje efikasnosti sistema pravosuđa i predlaganje praktičnih instrumenata i mera za poboljšanje efikasnosti usluga koje se pružaju građanima. SEPEŽ-u je takođe poveren zadatak da predloži konkretna rešenja, koja će biti primenljiva za države članice Saveta Evrope u cilju delotvornije primene postojećih instrumenata Saveta Evrope koji se odnose na organizaciju pravosuđa. SEPEŽ to čini pre svega kroz smernice u različitim oblastima u kojima je detektovana potreba za poboljšanjem – izvršni postupak, posredovanje, organizacija i pristup sudskim prostorijama, upravljanje vremenom u sudovima, uloga sudskih veštaka u sudskim postupcima, itd.

Kompilaciju svih smernica SEPEŽ-a možete preuzeti ovde.

Takođe, možete posetiti i sajt Evropske komisije za efikasnost pravosuđa.