Evropski pravosudni sistemi - efikasnost i kvalitet rada pravosuđa

SEPEŽ svake druge godine objavljuje izveštaj „Evropski pravosudni sistemi - efikasnost i kvalitet pravosuđa“ koji sadrži detaljna poređenja evropskih pravosudnih sistema sa ciljem da kreatorima javnih politika, zakonodavcima i pravnim stručnjacima stavi na raspolaganje praktičan i celovit instrument koji će im omogućiti bolje razumevanje funkcionisanja sistema pravosuđa u Evropi sa ciljem unapređenja njihove efikasnosti i kvaliteta.

Primenjena metodologija, zajedno sa značajnim doprinosom i podrškom država članica Saveta Evrope, omogućava izradu pregleda pravosudnih sistema 47 evropskih država, koji sa svakim novim izdanjem postaje sve detaljniji. Broj obuhvaćenih tema i država čine ovaj izveštaj jedinstvenim.

Kvalitet raspoloživih podataka omogućava izradu i analizu nekoliko statističkih serija koje su osmišljene na način da mere glavne tendencije u Evropi u oblasti razvoja pravosudnih sistema i reformskih procesa. Oslanjajući se na ove podatke, SEPEŽ predlaže konkretna rešenja za ocenu i poboljšanje kvaliteta i efikasnosti pravosuđa u Evropi.

SEPEŽ poziva kreatore javnih politika i istraživače da koriste izveštaj i da u Evropi pokreću debate i reforme, na čiju neophodnost stalno podseća sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava.

Izveštaj CEPEJ-a „Evropski pravosudni sistemi – efikasnost i kvalitet pravosuđa - Izdanje 2016"

Izveštaj Evropske komisije za efikasnost pravosuđa („CEPEJ“) 
Evropski pravosudni sistemi – efikasnost i kvalitet pravosuđa - Izdanje 2016" je objavljen 6. oktobra 2016. godine, zajedno sa „CEPEJ-STAT“, novom interaktivnom bazom podataka i „pravosudnom mapom Evrope“. Ovogodišnji izveštaj je takođe dopunjen posebnim, tematskim izveštajem o korišćenju novih informacionih tehnologija u pravosuđu, zbog prepoznavanja značaja ove oblasti za unapređenje rada pravosuđa.

Izveštaj predstavlja glavne uočene tendencije i pruža detaljnu sliku o radu pravosudnih sistema 45 država članica Saveta Evrope i jedne članice posmatrača CEPEJ-a, na osnovu podataka iz 2014. godine: o njihovim budžetima, sistemima pravne pomoći, broju i položaju sudija, javnih tužilaca i zaposlenih u pravosuđu, advokata, mrežama pravosuđa i pravosudnoj statistici tj. rezultatima rada sudova i javnih tužilaštava Evrope.

Izveštaj CEPEJ-a o evropskim pravosudnim sistemima – Evaluacioni ciklus 2014-2016. godine je dostupan na sledećoj stranici, na kojoj takođe možete pristupiti interaktivnoj bazi podataka „CEPEJ-STAT“:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp

Možete preuzeti prezentaciju na srpskom i engleskom jeziku o glavnim zaključcima i preporukama iz Evaluacionog ciklusa 2014-2016. godine.

PDF DOKUMENT – CEPEJ PREZENTACIJA UVOD Veličina: 1.76 MB
CEPEJ REPORT / 2016 PRESENTATION NOTE SR Veličina: 0.63 MB

Izveštaj „Evropski pravosudni sistemi - izdanje 2014 (podaci iz 2012): efikasnost i kvalitet rada pravosuđa“

Izveštaj Evropski pravosudni sistemi - izdanje 2014 (podaci iz 2012): efikasnost i kvalitet rada pravosuđa, izrađen uz korišćenje podataka iz 2012. godine možete ovde preuzeti.

Pregled izveštaja, preveden na srpski jezik uz podršku GIZ Programa za pravne i pravosudne reforme možete preuzeti ovde.

Evropski pravosudni sistemi - izdanje 2014 (podaci iz 2012): efikasnost i kvalitet rada pravosuđa (prevod na srpski jezik) Veličina: 2 MB

Svrha ovog dokumenta nije da da sintezu obimnog izveštaja, već da kroz jedan čitaocu blizak format istakne neke od njegovih elemenata i podstakne ga na dalje istraživanje. U ovom pregledu, ispod grafikona i tabela, dati su samo kratki komentari, s tim da se oni odnose na celoviti izveštaj koji pruža detaljniji uvid u neophodne metodološke elemente potrebne za preciznu analizu i poređenje.

Odgovori koje su dostavile države članice i Izrael sadrže opise njihovih pravosudnih sistema i obrazloženja koja u velikoj meri doprinose razumevanju predstavljenih podataka a dostupni su na veb sajtu SEPEŽ-a. Na taj način je autentična baza podataka pravosudnih sistema država članica Savet Evrope lako dostupna građanima, zakonodavcima, pravnicima, akademskim radnicima i istraživačima.