Prijava i potrebna dokumentacija

Prijava za polaganje ispita za javnog izvršitelja podnosi se na obrascu koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva pravde.

Prijava za ispit za javnog izvršitelja Veličina: 0.02 MB

Uz prijavu, kandidat za polaganje ispita podnosi sledeća dokumenta u originalu ili overenoj fotokopiji:

-          uverenje o državljanstvu Republike Srbije, 

-          diplomu o završenom pravnom fakultetu (diplomske akademske studije -master odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine), 

-          potvrdu o najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima pravne struke, sa tačnim opisom pravnih poslova koje je kandidat obavljao,

-          overenu fotokopiju lične karte odnosno fotokopiju izvoda elektronskog čitača biometrijske lične karte,

-          dokaz o uplati naknade troškova za polaganje ispita