Ministarka pravde Maja Popović sastala se sa predsednicom Advokatske komore Srbije (AKS) Jasminom Milutinović. Ovom prilikom, naglašena je potreba i spremnost obe strane za nastavkom saradnje na postizanju još veće efikasnosti rada pravosudnih organa, a sa ciljem da se kvalitativno unapredi rad advokatske profesije i dodatno ojača poverenje građana u pravosudni sistem Republike Srbije.

Ministarka pravde i predsednica AKS razgovarale su o upotrebi softverskih rešenja vezanih za odbranu po službenoj dužnosti i besplatnu pravnu pomoć. Ministarstvo pravde je podržalo inicijativu Advokatske komore Srbije da se na pouzdan i transparentan način postavljaju advokati putem kol centra u svim postupcima u kojima se postavljaju privremeni zastupnici i branioci po službenoj dužnosti, tako što će se pored dva postojeća kol centra uspostaviti rad kol centara i za: postavljenja branilaca po službenoj dužnosti maloletnicima u prekršajnom postupku, postavljenja privremenih zastupnika u parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku, postavljenja zastupnika po službenoj dužnosti u poreskom postupku i postavljenja privremenog zastupnika u upravnom postupku. S tim u vezi, Ministarstvo pravde podržaće potpisivanja odgovarajućih protokola o razmeni podataka. U potpisivanju protokola učestvovaće Vrhovni kasacioni sud, Prekršajni apelacioni sud, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Javnobeležnička komora Srbije i Komora javnih izvršitelja.