U Ministarstvu pravde danas je potpisan Protokol o razmeni podataka u postupku postavljenja zastupnika po službenoj dužnosti u poreskom postupku i branioca po službenoj dužnosti u predistražnom postupku.

Protokol, koji je, na temelju Ustavom i Zakonom zajemčenog prava stranaka na pravnu pomoć i zakonitu, jednaku i pravičnu zaštitu njihovih prava, potpisan između Ministarstva pravde, Poreske uprave i Advokatske komore Srbije, doprinosi većoj transparentnosti i efikasnosti u postupku postavljenja zastupnika po službenoj dužnosti u poreskom postupku i branioca po službenoj dužnosti u predistražnom postupku.

Potpisanim protokolom bliže se uređuje način dostavljanja zahteva nadležnog organa uprave za obaveštenje o advokatu koji po redosledu sa spiska advokata treba da bude postavljen kao zastupnik po službenoj dužnosti u poreskom postupku, odnosno branilac po službenoj dužnosti u predistražnom postupku.

Na osnovu potpisanog protokola Advokatska komora Srbije obavezala se da će preduzeti sve neophodne mere (izrada programske aplikacije, uspostavljanje call centra, formiranje liste advokata – zastupnika/branilaca prema teritorijalnoj nadležnosti organa uprave u Republici Srbiji) i obavestiti potpisnike protokola o tačnom datumu i satu početka rada jedinstvenog call centra za postavljanje zastupnika/branilaca po službenoj dužnosti.

Protokol su potpisali ministarka pravde Maja Popović, direktorka Poreske uprave Dragana Marković i predsednik Advokatske komore Srbije dr Veljko Delibašić.

Protokol je stupio na snagu danom potpisivanja.