Накнада за полагање испита

Уз пријаву и приложене доказе кандидат је дужан да достави доказ о уплати накнаде за полагање испита за јавног извршитеља и доказ о уплати републичке административне таксе.

Накнада за полагање испита за јавног извршитеља износи 11.800,00 динара.

Накнада за полагање усменог поправног испита износи 10.200,00 динара. 

Наведени износ се уплаћује на рачун 840-30985845-21, модел 97, позив на број одобрења 461031004360742321, сврха уплате: Накнада за полагање испита за јавног извршитеља, прималац: Министарство правде, Немањина 22-26, Београд.

Накнада за полагање испита за јавног извршитеља - пример уплатнице Величина: 0.03 MB

Пријава за полагање испита за јавног извршитеља тарифира се на основу Закона о републичким административним таксама у износу од 380,00 динара за подношење пријаве, а у износу од 660,00 динара за одлуку по пријави за испит. Укупан износ таксе од 1.040,00 динара се уплаћује на рачун 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије. 

 

Испит за јавног извршитеља - административна такса - пример Величина: 0.03 MB