Преглед планираних и реализованих средстава у 2015. години

Преглед планираних и реализованих средстава у 2015. години

ЗА ФУНКЦИЈУ 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Програм  1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Програмска активност 0003 – Заштита права у поступцима пред домаћим судовима

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

                                                                                                   

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

200.000.000,00

 

 

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

 

260.000.000,00

 

 

УКУПНО:

460.000.000,00

 

 

Програмска активност 0004 – Заштита људских и мањинских права пред страним            судовима

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета:

- исплате осуђеницима

32.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО:

32.000.000,00

 

 

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 330 – Судови

 

Програм  1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа

Програмска активност 0005 – Материјална подршка раду правосудних органа

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

 

50.001.000,00

 

 

 

 

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-угоститељске услуге

-репрезентација

349.712.000,00

 

 

 

 

 

 

 

425

Текуће поправке и одржавање:

-поправке возила

-поправке административне опреме

82.285.000,00

 

 

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

50.000.000,00

 

 

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

35.000.000,00

 

 

511

Зграде и грађевински објекти

   153.670.000,00

 

 

512

Машине и опрема

     48.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

768.668.000,00

 

 

 

 

Извор финанасирања   04 –Сопствени приходи буџетских корисника-Приходи од наплате судских такси

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

-паркирање

89.995.000,00

 

 

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине у случају отпуштања

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

15.000.000,00

 

 

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

400.000.000,00

 

 

416

Награде за посебне резултате рада

785.000.000,00

 

 

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

1.000,00

 

 

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

1.000,00

 

 

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-угоститељске услуге

-репрезентација

              1.000,00

 

 

425

Текуће поправке и одржавање:

-поправке возила

-поправке административне опреме

50.000.000,00

 

 

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. за образ. културу и спорт

20.000.000,00

 

 

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

1.000,00

 

 

485

Накнаде штете з аповреде или штету нанету од стране државних органа

1.000,00

 

 

511

Зграде и грађевински објекти

40.000.000,00

 

 

512

Машине и опрема

100.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

1.500.000.000,00

 

 

 

Извор финанасирања   13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАН О

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

-паркирање

     12.000.000,00

 

 

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине у случају отпуштања

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

5.000.000,00

 

 

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

           80.000.000,00

 

 

416

Награде за посебне резултате рада

1.000,00

 

 

425

Текуће поправке и одржавање:

-поправке возила

-поправке административне опреме

20.000.000,00

 

 

511

Зграде и грађевински објекти

24.499.000,00

 

 

512

Машине и опрема

95.000.000,00

 

 

УКУПНО:

      

236.500.000,00

 

 

 

Пројекат 5001 – Санација и реконструкција Основног суда у Краљеву

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

60.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

60.000.000,00

 

 

 

Пројекат 5002 – Изградња објекта за смештај Прекршајног суда у Рашкој

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

20.000.000,00

 

 

512

Машине и опрема

5.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

25.000.000,00

 

 

 

Пројекат 5003 – Реконструкција и адаптација Прекршајног суда у Београду

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

80.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

80.000.000,00

 

 

 

Пројекат 5005 – Реконструкција и адаптација Прекршајног суда у Ужицу

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

15.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

15.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Пројекат 5006 – Набавка неопходне опреме за функционисање правосудних органа

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

512

Машине и опрема

330.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

330.000.000,00

 

 

 

 

Пројекат 5008 – Реконструкција и адаптација објекта у ул. Катанићева бр. 15 у Београду (бивши Војнотехнички институт)

 

Извор финанасирања   11 – Приходи од задуживања од иностраних банака

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

250.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

250.000.000,00

 

 

 

 

Пројекат 5009 – Набавка, реконструкција и адаптација објекта за потребе смештаја Прекршајног и Привредног суда у Нишу

 

Извор финанасирања   04 –Сопствени приходи буџетских корисника-Приходи од наплате судских такси

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

5.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

5.000.000,00

 

 

 

Пројекат 5010 – Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

100.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

100.000.000,00

 

 

 

Пројекат 5010 – Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

100.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

100.000.000,00

 

 

 

 

Пројекат 5011 – Реконструкција/доградња Апелационог суда у Крагујевцу

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

10.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

10.000.000,00

 

 

 

 

Пројекат 5012 – Решавање смештајних проблема Прекршајног суда у Панчеву (набавка, реконструкција и адаптација или изградња потпуно новог објекта)

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

10.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

10.000.000,00

 

 

 

 

Пројекат 5013 – Решавање смештајних проблема јавних тужилаштава у Сомбору (реконструкција и адаптација објекта)

 

Извор финанасирања   06 – Донације од међународних организација

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

100.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

100.000.000,00

 

 

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 360  -  Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту

 

Програм  1601 – Борба против корупције

Пројекат 7004 – ИПА 2013 – Превенција и борба против корупције

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета                                                                                                     

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-угоститељске услуге

-репрезентација

11.808.000,00

 

 

485

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

960.000,00

 

 

УКУПНО:

12.768.000,00

 

 

 

Извор финансирања 56 – Финансијска помоћ ЕУ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

88.56.000,00

 

 

УКУПНО:

88.56.000,00

 

 

 

Програм  1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа

Програмска активност  0006 – Процес европских интеграција и нормативно административна подршка раду правосуђа

Извор финансирања 01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

411

Плате, додаци и накнаде

132.300.000,00

 

 

412

Доприноси на терет послодавца

23.200.000,00

 

 

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

1.500.000,00

 

 

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине у случају отпуштања

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

1.800.000,00

 

 

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

15.000.000,00

 

 

416

Награде за посебне резултате рада

700.000,00

 

 

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

9.500.000,00

 

 

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

23.000.000,00

 

 

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

89.520.000,00

 

 

425

Текућепоправке и одржавање

-Административне опреме

-Опреме за саобраћај

2.000.000,00

 

 

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. за образ. културу и спорт

12.000.000,00

 

 

462

Донације и дотације међународним организацијама

-текуће донације и дотације међународним организацијама

17.000.000,00

 

 

482

Порези, обавезне таксе и казне

-Остали порези

-ОБавезне таксе

-Казне

600.000,00

 

 

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

1.000,00

 

 

512

Машине и опрема

3.000.000,00

 

 

УКУПНО:

331.121.000,00

 

 

 

Извор финансирања 06 – Донације међународних организација

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

 

8.000.00,00

 

 

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

70.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

78.000.000,00

 

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Програм  1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Програмска активност 0003 – Заштита права у поступцима пред домаћим судовима

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

                                                                                                   

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

200.000.000,00

 

 

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

 

260.000.000,00

 

 

УКУПНО:

460.000.000,00

 

 

Програмска активност 0004 – Заштита људских и мањинских права пред страним            судовима

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета:

- исплате осуђеницима

32.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО:

32.000.000,00

 

 

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 330 – Судови

 

Програм  1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа

Програмска активност 0005 – Материјална подршка раду правосудних органа

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

 

50.001.000,00

 

 

 

 

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-угоститељске услуге

-репрезентација

349.712.000,00

 

 

 

 

 

 

 

425

Текуће поправке и одржавање:

-поправке возила

-поправке административне опреме

82.285.000,00

 

 

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

50.000.000,00

 

 

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

35.000.000,00

 

 

511

Зграде и грађевински објекти

   153.670.000,00

 

 

512

Машине и опрема

     48.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

768.668.000,00

 

 

 

 

Извор финанасирања   04 –Сопствени приходи буџетских корисника-Приходи од наплате судских такси

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

-паркирање

89.995.000,00

 

 

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине у случају отпуштања

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

15.000.000,00

 

 

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

400.000.000,00

 

 

416

Награде за посебне резултате рада

785.000.000,00

 

 

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

1.000,00

 

 

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

1.000,00

 

 

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-угоститељске услуге

-репрезентација

              1.000,00

 

 

425

Текуће поправке и одржавање:

-поправке возила

-поправке административне опреме

50.000.000,00

 

 

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. за образ. културу и спорт

20.000.000,00

 

 

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

1.000,00

 

 

485

Накнаде штете з аповреде или штету нанету од стране државних органа

1.000,00

 

 

511

Зграде и грађевински објекти

40.000.000,00

 

 

512

Машине и опрема

100.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

1.500.000.000,00

 

 

 

Извор финанасирања   13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАН О

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

-паркирање

     12.000.000,00

 

 

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине у случају отпуштања

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

5.000.000,00

 

 

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

           80.000.000,00

 

 

416

Награде за посебне резултате рада

1.000,00

 

 

425

Текуће поправке и одржавање:

-поправке возила

-поправке административне опреме

20.000.000,00

 

 

511

Зграде и грађевински објекти

24.499.000,00

 

 

512

Машине и опрема

95.000.000,00

 

 

УКУПНО:

      

236.500.000,00

 

 

 

Пројекат 5001 – Санација и реконструкција Основног суда у Краљеву

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

60.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

60.000.000,00

 

 

 

Пројекат 5002 – Изградња објекта за смештај Прекршајног суда у Рашкој

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

20.000.000,00

 

 

512

Машине и опрема

5.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

25.000.000,00

 

 

 

Пројекат 5003 – Реконструкција и адаптација Прекршајног суда у Београду

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

80.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

80.000.000,00

 

 

 

Пројекат 5005 – Реконструкција и адаптација Прекршајног суда у Ужицу

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

15.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

15.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Пројекат 5006 – Набавка неопходне опреме за функционисање правосудних органа

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

512

Машине и опрема

330.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

330.000.000,00

 

 

 

 

Пројекат 5008 – Реконструкција и адаптација објекта у ул. Катанићева бр. 15 у Београду (бивши Војнотехнички институт)

 

Извор финанасирања   11 – Приходи од задуживања од иностраних банака

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

250.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

250.000.000,00

 

 

 

 

Пројекат 5009 – Набавка, реконструкција и адаптација објекта за потребе смештаја Прекршајног и Привредног суда у Нишу

 

Извор финанасирања   04 –Сопствени приходи буџетских корисника-Приходи од наплате судских такси

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

5.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

5.000.000,00

 

 

 

Пројекат 5010 – Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

100.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

100.000.000,00

 

 

 

Пројекат 5010 – Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

100.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

100.000.000,00

 

 

 

 

Пројекат 5011 – Реконструкција/доградња Апелационог суда у Крагујевцу

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

10.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

10.000.000,00

 

 

 

 

Пројекат 5012 – Решавање смештајних проблема Прекршајног суда у Панчеву (набавка, реконструкција и адаптација или изградња потпуно новог објекта)

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

10.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

10.000.000,00

 

 

 

 

Пројекат 5013 – Решавање смештајних проблема јавних тужилаштава у Сомбору (реконструкција и адаптација објекта)

 

Извор финанасирања   06 – Донације од међународних организација

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

100.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

100.000.000,00

 

 

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 360  -  Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту

 

Програм  1601 – Борба против корупције

Пројекат 7004 – ИПА 2013 – Превенција и борба против корупције

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета                                                                                                     

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-угоститељске услуге

-репрезентација

11.808.000,00

 

 

485

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

960.000,00

 

 

УКУПНО:

12.768.000,00

 

 

 

Извор финансирања 56 – Финансијска помоћ ЕУ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

88.56.000,00

 

 

УКУПНО:

88.56.000,00

 

 

 

Програм  1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа

Програмска активност  0006 – Процес европских интеграција и нормативно административна подршка раду правосуђа

Извор финансирања 01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

411

Плате, додаци и накнаде

132.300.000,00

 

 

412

Доприноси на терет послодавца

23.200.000,00

 

 

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

1.500.000,00

 

 

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине у случају отпуштања

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

1.800.000,00

 

 

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

15.000.000,00

 

 

416

Награде за посебне резултате рада

700.000,00

 

 

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

9.500.000,00

 

 

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

23.000.000,00

 

 

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

89.520.000,00

 

 

425

Текућепоправке и одржавање

-Административне опреме

-Опреме за саобраћај

2.000.000,00

 

 

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. за образ. културу и спорт

12.000.000,00

 

 

462

Донације и дотације међународним организацијама

-текуће донације и дотације међународним организацијама

17.000.000,00

 

 

482

Порези, обавезне таксе и казне

-Остали порези

-ОБавезне таксе

-Казне

600.000,00

 

 

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

1.000,00

 

 

512

Машине и опрема

3.000.000,00

 

 

УКУПНО:

331.121.000,00

 

 

 

Извор финансирања 06 – Донације међународних организација

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

 

8.000.00,00

 

 

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

70.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

78.000.000,00

 

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Програм  1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Програмска активност 0003 – Заштита права у поступцима пред домаћим судовима

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

                                                                                                   

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

200.000.000,00

 

 

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

 

260.000.000,00

 

 

УКУПНО:

460.000.000,00

 

 

Програмска активност 0004 – Заштита људских и мањинских права пред страним            судовима

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета:

- исплате осуђеницима

32.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО:

32.000.000,00

 

 

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 330 – Судови

 

Програм  1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа

Програмска активност 0005 – Материјална подршка раду правосудних органа

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

 

50.001.000,00

 

 

 

 

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-угоститељске услуге

-репрезентација

349.712.000,00

 

 

 

 

 

 

 

425

Текуће поправке и одржавање:

-поправке возила

-поправке административне опреме

82.285.000,00

 

 

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

50.000.000,00

 

 

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

35.000.000,00

 

 

511

Зграде и грађевински објекти

   153.670.000,00

 

 

512

Машине и опрема

     48.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

768.668.000,00

 

 

 

 

Извор финанасирања   04 –Сопствени приходи буџетских корисника-Приходи од наплате судских такси

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

-паркирање

89.995.000,00

 

 

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине у случају отпуштања

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

15.000.000,00

 

 

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

400.000.000,00

 

 

416

Награде за посебне резултате рада

785.000.000,00

 

 

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

1.000,00

 

 

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

1.000,00

 

 

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-угоститељске услуге

-репрезентација

              1.000,00

 

 

425

Текуће поправке и одржавање:

-поправке возила

-поправке административне опреме

50.000.000,00

 

 

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. за образ. културу и спорт

20.000.000,00

 

 

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

1.000,00

 

 

485

Накнаде штете з аповреде или штету нанету од стране државних органа

1.000,00

 

 

511

Зграде и грађевински објекти

40.000.000,00

 

 

512

Машине и опрема

100.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

1.500.000.000,00

 

 

 

Извор финанасирања   13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАН О

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

-паркирање

     12.000.000,00

 

 

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине у случају отпуштања

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

5.000.000,00

 

 

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

           80.000.000,00

 

 

416

Награде за посебне резултате рада

1.000,00

 

 

425

Текуће поправке и одржавање:

-поправке возила

-поправке административне опреме

20.000.000,00

 

 

511

Зграде и грађевински објекти

24.499.000,00

 

 

512

Машине и опрема

95.000.000,00

 

 

УКУПНО:

      

236.500.000,00

 

 

 

Пројекат 5001 – Санација и реконструкција Основног суда у Краљеву

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

60.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

60.000.000,00

 

 

 

Пројекат 5002 – Изградња објекта за смештај Прекршајног суда у Рашкој

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

20.000.000,00

 

 

512

Машине и опрема

5.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

25.000.000,00

 

 

 

Пројекат 5003 – Реконструкција и адаптација Прекршајног суда у Београду

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

80.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

80.000.000,00

 

 

 

Пројекат 5005 – Реконструкција и адаптација Прекршајног суда у Ужицу

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

15.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

15.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Пројекат 5006 – Набавка неопходне опреме за функционисање правосудних органа

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

512

Машине и опрема

330.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

330.000.000,00

 

 

 

 

Пројекат 5008 – Реконструкција и адаптација објекта у ул. Катанићева бр. 15 у Београду (бивши Војнотехнички институт)

 

Извор финанасирања   11 – Приходи од задуживања од иностраних банака

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

250.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

250.000.000,00

 

 

 

 

Пројекат 5009 – Набавка, реконструкција и адаптација објекта за потребе смештаја Прекршајног и Привредног суда у Нишу

 

Извор финанасирања   04 –Сопствени приходи буџетских корисника-Приходи од наплате судских такси

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

5.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

5.000.000,00

 

 

 

Пројекат 5010 – Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

100.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

100.000.000,00

 

 

 

Пројекат 5010 – Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

100.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

100.000.000,00

 

 

 

 

Пројекат 5011 – Реконструкција/доградња Апелационог суда у Крагујевцу

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

10.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

10.000.000,00

 

 

 

 

Пројекат 5012 – Решавање смештајних проблема Прекршајног суда у Панчеву (набавка, реконструкција и адаптација или изградња потпуно новог објекта)

 

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

10.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

10.000.000,00

 

 

 

 

Пројекат 5013 – Решавање смештајних проблема јавних тужилаштава у Сомбору (реконструкција и адаптација објекта)

 

Извор финанасирања   06 – Донације од међународних организација

ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИ ЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

100.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

100.000.000,00

 

 

 

ЗА ФУНКЦИЈУ 360  -  Јавни ред и безбедност неквалификован на другом месту

 

Програм  1601 – Борба против корупције

Пројекат 7004 – ИПА 2013 – Превенција и борба против корупције

Извор финанасирања   01 – Приходи из буџета                                                                                                     

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-угоститељске услуге

-репрезентација

11.808.000,00

 

 

485

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

960.000,00

 

 

УКУПНО:

12.768.000,00

 

 

 

Извор финансирања 56 – Финансијска помоћ ЕУ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

Промена закона о буџету 2014

РЕАЛИЗОВАНО

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

88.56.000,00

 

 

УКУПНО:

88.56.000,00

 

 

 

Програм  1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа

Програмска активност  0006 – Процес европских интеграција и нормативно административна подршка раду правосуђа

Извор финансирања 01 – Приходи из буџета

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

411

Плате, додаци и накнаде

132.300.000,00

 

 

412

Доприноси на терет послодавца

23.200.000,00

 

 

413

Накнаде у натури:

-превоз на посао и са посла (маркица)

-храна, пиће

-поклони за децу

1.500.000,00

 

 

414

Социјална давања запосленим:

-отпремнине у случају отпуштања

-помоћ у медицинском лечењу

-породиљско боловање

1.800.000,00

 

 

415

Накнаде за запослене:

-накнада за одвојени живот

-накнада за превоз на посао и са посла

-накнада за смештај изабраних лица

15.000.000,00

 

 

416

Награде за посебне резултате рада

700.000,00

 

 

421

Стални трошкови:

-телефони

-осигурање

-комуналне услуге

9.500.000,00

 

 

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

23.000.000,00

 

 

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

89.520.000,00

 

 

425

Текућепоправке и одржавање

-Административне опреме

-Опреме за саобраћај

2.000.000,00

 

 

426

Материјал:

-канцеларијски материјал

-публикације,часописи и гласила

-бензин

-мат. за образ. културу и спорт

12.000.000,00

 

 

462

Донације и дотације међународним организацијама

-текуће донације и дотације међународним организацијама

17.000.000,00

 

 

482

Порези, обавезне таксе и казне

-Остали порези

-ОБавезне таксе

-Казне

600.000,00

 

 

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

1.000,00

 

 

512

Машине и опрема

3.000.000,00

 

 

УКУПНО:

331.121.000,00

 

 

 

Извор финансирања 06 – Донације међународних организација

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства

 

РЕАЛИЗОВАНО

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

 

8.000.00,00

 

 

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

70.000.000,00

 

 

 

УКУПНО:

78.000.000,00