Полагање испита за јавног извршитеља

Корисници услуге: Дипломирани правници, са најмање 2 године радног искуства на пословима правне струке

Надлежна служба: Одељење за правосудне професије

Начин подношења захтева/молбе: Пријава (образац) са пратећом документацијом

Услови полагања/документација:  

Испит за јавног извршитеља може да полаже:

- лице које је држављанин Републике Србије,

- које је пословно способнo,

- које је завршило правни факултет (дипломске академске студије-мастер односно основне студијe у трајању од најмање 4 године),

- које има најмање две године радног искуства на пословима правне струке

Уз пријаву, кандидат за полагање испита подноси следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:

- уверење о држављанству Републике Србије, 

- диплому о завршеном правном факултету (дипломске академске студије -мастер односно основне студије у трајању од најмање 4 године), 

- потврду о најмање две године радног искуства на пословима иправне струке,

- оверену фотокопију личне карте односно фотокопију извода електронског читача биометријске личне карте.

 

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Такса: 1.040,00 динара

Накнада: 11800,00 динара (цена није иста за сваки испитни рок)

Рок за одговор:  доноси се одлука о одобравању полагања испита, пре полагања писменог испита

Контрола рока: Контролу врши обрађивач захтева/пријаве

Правни оквир: Правилник о испиту за јавног извршитеља и Закон о извршењу и обезбеђењу

Информације: Контакт центар Министарства правде (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)