Захтев за накнаду штете неосновано осуђених и неосновано лишених слободе

Корисници услуга: Грађани (лице које је било неосновано осуђено или неосновано лишено слободе);

Надлежна служба: Одсек за остваривање права на накнаду штете;

Начин подношења захтева/молбе: Захтев за накнаду штете са одговарајућом документацијом може се поднети Министарству правде непосредно или путем поште;

Услови/образложење: Комисија за утврђивање штете и врсти и висини накнаде лицима неосновано осуђеним и неосновано лишених слободе разматра захтев и приложену документацију и доноси одговарајуће одлуке. Након доношење одлуке о усвајању захтева,Министарство правде подносиоцу захтева доставља Предлог споразума о врсти и висини накнаде штете са пропратним актом (у коме је прецизно наведено шта од документације треба доставити Министарству, уколико постоји сагласност у вези споразума)  и оставља рок у коме је потребно да се подносилац захтева изјасни да ли прихвата предложени споразум.

Документација:  Захтев и одговарајућа документа којим се поткрепљују наводи из захтева (нпр. фотокопија решења правосудног органа, оригинал или оверена фотокопија) и фотокопија личне карте.

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Рок за одговор: Комисија одлучује у року од три месеца од дана подношења уредног захтева и потребне документације. Ако захтев за накнаду штете не буде усвојен или Комисија не одлучи о захтеву у року од три месеца од дана када је поднет, оштећени  може надлежном суду поднети тужбу за накнаду штете против Републике Србије. Ако је постигнут споразум само у погледу дела захтева тужба за накнаду штете се може поднети у односу на преостали део захтева.

Контрола рока: Док траје поступак пред Комисијом, не тече застарелост. Прaвo нa нaкнaду штeтe зaстaрeвa зa три гoдинe oд дaнa прaвнoснaжнoсти првoстeпeнe oдбиjajућe или oслoбaђajућe прeсудe, oднoснo прaвнoснaжнoсти првoстeпeнoг рeшeњa кojим je пoступaк oбустaвљeн или je oптужбa oдбиjeнa, a aкo je пoвoдoм жaлбe рeшaвao aпeлaциoни суд - oд дaнa приjeмa oдлукe aпeлaциoнoг судa.

Правни оквир: Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14);

Информације: Контакт центар Министарства правде (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)