Одсек за стратешко планирање и европске интеграције

Одсек за стратешко планирање и европске интеграције обавља послове које се односе на:

стратешко планирање, стратешку анализу, координацију пројеката и активности које произилазе  из институционалних циљева Министарства правде и фазе придруживања Републике Србије ЕУ;

системско усклађивање оперативних и стратешких послова у циљу ефикасније комуникације и координисања свих активности;

усмеравања, праћења и координисања реформских процеса и програма европских интеграција у свим областима рада Министарства;

дефинисања стратешких циљева Министарства правде на институционалном нивоу, анализирања постојећег стања, постављања стратегијских праваца имплементације активности у циљу остваривања циљева, успостављања стратешке контроле, координације и управљања;

праћења спровођења активности и обавеза које произилазе из Европског партнерства и осталих стратешких докумената, националних и међународних;

координисања и припреме извештаја, мишљења и информација које се односе на процес придруживања ЕУ и стратешко планирање;

координисања учешћа у раду подгрупа Стручне групе Координационог тела за процес приступања ЕУ, координисања и учествовања у раду Подгрупе 23;

остваривања сарадње са институцијама ЕУ, другим државним органима, удружењима, међународним организацијама и другим међународним субјектима и других послове из делокруга Одсека.