Сектор за европске интеграције и међународне пројекте

Сектор за европске интеграције и међународне пројекте обавља послове који се односе на:

праћење реализације програма европских интеграција у области правосуђа;

праћење и спровођење обавеза из делокруга Министарства, а које произилазе из фазе придруживања Републике Србије Европској унији (ЕУ) укључујући  преговоре за чланство у ЕУ;

праћење спровођења обавеза из делокруга Министарства које произилазе из Европског партнерства и осталих стратешких докумената везаних за процес придруживања ЕУ;

припрему различитих извештаја, мишљења и информација из делокруга Министарства који се односе на процес придруживања ЕУ;

испуњавање препорука из Годишњег извештаја који Европска комисија објављује о напретку Србије у процесу приступања ЕУ;

координацију и учешће у раду подгрупа Координације за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији и Тима за подршку преговорима;

координација и учешће у раду Подгрупе 23: Правосуђе и основна права, учешће у процесу превођења Acquis сommunautaire на српски језик и стручна редактура превода ЕУ прописа из области правосуђа;

планирање, припрему, спровођење и праћење спровођења пројекта који се финансирају из фондова ЕУ и других донаторских средстава у области правосуђа;

учешће у припреми стратешких и програмских докумената за финансирање из фондова ЕУ и других извора међународне развојне помоћи;

координација, усклађивање и праћење реализације  пројектних  активности других субјеката из делокруга рада Министарства током планирања, припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката;

координирање активности неопходних за обезбеђивање потребног националног суфинансирања ЕУ и других пројеката у области правосуђа;

спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у складу са релевантним процедурама;

припрему извештаја о пословима припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ и других извора међународне развојне помоћи;

вођење документације у вези са припремом и спровођењем пројеката у области правосуђа;

ради спровођења поступка ревизије сарађује са правосудним институцијама и другим државним органима и институцијама, институцијама ЕУ, осталим међународним организацијама и субјектима из надлежности Сектора;

прати рад међународних и регионалних организација и агенција у остваривању питања која се тичу надлежности Министарства ради остваривања послова из делокруга Сектора и друге послове који се односе на европске интеграције и међународне пројекте

У Сектору за европске интеграције и међународне пројекте образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одсек за стратешко планирање и европске интеграције

2. Група за припрему пројеката из међународне развојне помоћи

3. Одсек за спровођење пројеката из међународне развојне помоћи


Контакт телефон: 011/3620-458

Руководилац: Помоћник министра Бранислав Стојановић