Потребна документација

1. Захтев за полагање правосудног испита

Кандидат подноси захтев (постоји посебан службени образац) насловљен на Министарство правде Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Захтев се подноси до 15. дана у текућем месецу за наредни месец у којем кандидат намерава да полаже испит, а за септембарски рок до 15. августа текуће године. Захтевом се мора пријавити полагање писменог дела испита и најмање четири предмета из усменог дела испита.

Образац захтева за полагање правосудног испита Величина: 0.07 MB

За накнадно полагање подноси се само захтев на службеном обрасцу, није потребно поново подносити документацију приложену уз захтев за редовно полагање. У захтеву обавезно уписати рок у коме се полагао редовни испит и у ком одбору. 

2. Оверена фотокопија дипломе 

Напомена: не може уверење о дипломирању.

3. Оверена фотокопија личне карте

Фотокопирати прву и другу страну личне карте, или извод чиповане личне карте.

4. Оригинал потврде о радном искуству

Потврда треба да садржи ближи опис послова правне струке које је кандидат обављао у суду, јавном тужилаштву, јавном правобранилаштву, адвокатури, предузећу, установи или другој организацији. Адвокатски приправници достављају потврду Адвокатске коморе.

5. Извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија)

Достављају само кандидати који су променили презиме од датума дипломирања до дана подношења пријаве за полагање правосудног испита). Извод не може бити старији од шест месеци.

6. Потврда Покрајинског Секретаријата за управу, националне мањине и прописе

Обавеза достављања потврде да да кандидат у последњих 6 месеци није полагао правосудни испит пред комисијама Покрајинског Секретаријата односи се искључиво на кандидате који имају пребивалиште на територији Аутономне покрајине Војводине.

7. Уплаћена административна такса и накнада за полагање

Административна такса износи 330,00 динара, накнада за полагање правосудног испита износи 17.160,00 динара (прочитајте опширније).

Молба за одлагање правосудног испита

Образац молбе за одлагање правосудног испита - редовни кандидати Величина: 0.01 MB
Образац молбе за одлагање правосудног испита - накнадни кандидати Величина: 0.01 MB