Подаци о додатним изворима финансирања за 2017. годину

Пројекат 5007 – Реконструкција и адаптација објекта „ПАЛАТА ПРАВДЕ“ у Београду

 

Извор финанасирања   11 – Примања од иностраних задуживања

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

512

Машине и опрема

225.658.000,00

 

582.584.510,76

УКУПНО:

225.658.000,00

 

582.584.510,76

Пројекат 5008 – Реконструкција и адаптација објекта у ул. Катанићева бр. 15 у Београду (бивши Војнотехнички институт)

 

Извор финанасирања   11 – Примања од иностраних задуживања

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

511

Зграде и грађевински објекти

10.000.000,00

 

0,00

512

Машине и опрема

5.000.000,00

 

0,00

УКУПНО:

15.000.000,00

 

0,00

Програмска активност  0006 – Процес европских интеграција и нормативна подршка раду правосуђа

 

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

422

Трошкови путовања:

-службена путовања у земљи

-службена путовања у иностранство

10.500.00,00

 

2.216.872,57

423

Услуге по уговору:

-услуге превођења

-образовање и усавршавање запослених

-котизације за саветовања и семинаре

-компјутерске услуге

-штампање билтена и часописа

-информисање јавности

-репрезентација

83.500.000,00

 

57.536.285,68

512

Машине и опрема

12.000.000,00

 

473.535,00

УКУПНО:

106.000.000,00

 

60.226.693,25

Програмска активност  0010 – Администрација и управљање

 

Извор финансирања 05 – Донације од иностраних земља

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

- Остале компјутерске услуте

0,00

 

264.305,87

УКУПНО:

0,00

 

264.305,87

 

Извор финансирања 15Неутрошена средства донација из ранијих година

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

ОПИС

Планирана средства из буџета

 

РЕАЛИЗОВАНО

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

- Остале компјутерске услуте

0,00

 

3.052.675,89

УКУПНО:

0,00

 

3.052.675,89