Узајамност

О праву страних лица (физичких и правних) да стичу право својине на непокретностима на територији Републике Србије, правним пословима inter vivos (уговор о купопродаји, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању и сл.) и правним пословима mortis causa (наслеђивањем) можете прочитати у рубрици „Право странаца да стичу непокретности у Републици Србији“. Такође, са институтом узајамности повезани су и признање и извршење страних судских одлука, као и обавеза обезбеђења парничних трошкова (акторске кауције).