Пријава и потребна документација

Пријава за полагање испита за јавног извршитеља подноси се на обрасцу који се преузима са интернет странице Министарства правде.

Пријава за испит за јавног извршитеља Величина: 0.02 MB

Уз пријаву, кандидат за полагање испита подноси следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:

-          уверење о држављанству Републике Србије, 

-          диплому о завршеном правном факултету (дипломске академске студије -мастер односно основне студије у трајању од најмање 4 године), 

-          потврду о најмање две године радног искуства на пословима правне струке, са тачним описом правних послова које је кандидат обављао,

-          оверену фотокопију личне карте односно фотокопију извода електронског читача биометријске личне карте,

-          доказ о уплати накнаде трошкова за полагање испита