У организацији Привредног апелационог суда, а уз подршку Европске уније и Савета Европе, на Златибору се, од 7. до 9. септембра, одржава редовно годишње Саветовање судија привредних судова Републике Србије. На Саветовању, на коме се разматрају питања од значаја за поступање привредних судова и хармонизацију судске праксе, представљене су активности и пројекти Министарства правде, усмерени ка обезбеђивању услова и нормативних оквира за квалитетан и ефикасан рад привредних судова.

„Министарство правде у овом тренутку припрема сет нових правосудних закона, којим ће детаљније бити разрађене уставне норме о правосуђу. Нова законска решења ће омогућити сигурну заступљеност судија привредних судова и Привредног апелационог суда у Високом савету судства, чије ће учешће допринети бољем раду овог органа, у знатно ширем делокругу питања која ће бити у његовој надлежности,“ истакла је државна секретарка у Министарству правде Ливија Павићевић.

Говорећи о предстојећим изменама и допунама Закона о парничном поступку, државна секретарка је изнела уверење да ће његово новелирање допринети успостављању равнотеже између решења примерених специфичностима парничног поступка пред привредним судовима, и потребе за ефикаснијим парничним поступком, а у интересу правичности и фер суђења.

Павићевић је учесницима Саветовања представила програм (апликацију) судске праксе, којим је корисницима из привредних судова омогућен приступ базама пресуда, одлука и правних схватања Врховног касационог суда, апелационих судова, Привредног апелационог и Управног суда. Ова база је повезана и са базом праксе Европског суда за људска права, чиме је настао један комплементаран систем, који ће омогућити уједначено поступање привредних судова у пракси, као и усклађеност са европским правним стандардима и прописима Европске уније.