Сектор за правосуђе обавља послове који се односе на:

-        правосудне управе, вршења надзора над обављањем послова судске управе и управе у јавним тужилаштвима;

-        вршење надзора над радом Државног правобранилаштва; надзор над применом Судског пословника и Правилника о управи у јавним тужилаштвима; кадровске, аналитичке и статистичко-евиденционе послове који се односе на организацију и рад правосудних органа;

-       предлагања мера (законодавне, организационе и материјалне) за унапређење рада правосудних органа;  

-       послове који се односе правосудне професије (судске вештаке, судске тумаче и преводиоце, извршитеље и јавне бележнике, посреднике-медијаторе);

-       послове стручног усавршавања јавних бележника, извршитеља и других правосудних професија;

-       послове подршке правосудним испитима;

-       праћења стања и рада у правосудним органима и примене прописа у области правосуђа и указивање на потребу нормативног уређења;

-       послове у вези са правосудном  стражом